KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
       6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak DİNÇMAN HOLDİNG tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

        Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi işlemler, 6698 Kanun kapsamında veri işlemedir.

       Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

       Kendi ihtiyarınızla ve gerekse de İş Kanunu ile ilgili mevzuat ile işin gerekleri kapsamında talep edilmesi nedeniyle DİNÇMAN HOLDİNG'E bildirdiğiniz kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz,

·  Müşterilerimizle iletişim kurulması (ürün ve hizmet sunumu)
·  Müşteri memnuniyeti anketleri yapılması,
·  Pazar araştırması ve satın alma faaliyetlerimizin yürütülmesi,
·  Ticari faaliyetlerin ve mali İşlerin yürütülmesi,
·  İnsan kaynakları ve istihdam faaliyetlerinin yönetilmesi,
·  İşveren olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
·  Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi,
·  İş amaçlı eğitimlerin planlanması,
·  İşçi-işveren iletişiminin sağlanması,
·  Kişilik özelliklerinin tespiti ve görevlendirmelerin yapılabilmesi,
·  İş sağlığı ve güvenliği,
·  İşverenin İş ile ilintili faaliyetlerini sürdürmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi,
·  Ücret belirlemesi, çalışan ve iş performansı değerlendirmeleri,
·  İşçi ve işveren arasındaki sözleşme hükümlerinin icrası ve İş’in ifası, Holding içi işleyişin yürütülmesi,
·  İşyeri disiplinin sağlanması,
·  Her türlü kontrol ve teftiş faaliyetleri ile işyerinin ve işin kontrol, denetim ve güvenliğinin sağlanması,
·  T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
·  Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
·  Sosyal sorumluluk projelerimizin gerçekleştirilmesi

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un Kanun’ un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara ve amaçlara uygun olarak işlenmektedir.

    Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

    Bu bilgilendirme metninde yer alan amaçlarla kişisel verileriniz;

 ·  T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,

·  İş mahkemeleri, icra müdürlükleri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına ve yargı mercilerine ve avukatlara,
·  Türk Silahlı Kuvvetleri, T.C Emniyet Müdürlükleri gibi kanunen yetkili kılınmış güvenlik mercilerine,
·  Holding hissedarlarına
·  Holding. bağlı şirketler,  bayi, dağıtıcı ve benzeri iş ortaklarına,
·  Tedarikçilerine ve dış hizmet sağlayıcılarına ve danışmanlık firmalarına,
·  Mali müşavirliklere, bağımsız denetim şirketi ve denetim firmalarına,
·  Bankalara,  sigorta şirketlerine, bireysel emeklilik şirketlerine,
·  Araç kiralama şirketlerine,
·  Holding'in çalıştığı bilişim teknolojileri şirketlerine (BT),
·  Tercüme hizmeti veren kişi/kurumlara,
·  Vize işlemleri için konsolosluk ve turizm acentelerine,
·  Holding'in bulunduğu bina yönetimine,

   6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. Maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. Maddesinde  belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

     Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

    DİNÇMAN HOLDİNG faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, iş başvuru formları, anketler, İnternet siteleri, DİNÇMAN HOLDİNG temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

   Elektronik ortamda alınan kişisel veriler otomatik olarak, fiziki olarak alınan kişisel veriler ise otomatik olmayan yollarla toplanarak, kaydedilmekte, kullanılmakta ve işlenebilmektedir.

   Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

   Kanun’ un 11. Maddesi uyarınca, veri sahipleri;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Şirketimiz’ in “2835 Sokak No:8/A   1. Sanayi Sitesi
(İş Bankası Yan Sokağı)  Konak / İzmir” adresine kimliğinizi doğrulamaya yarayan belgelerle birlikte iletebilirsiniz.

  Talebiniz Holding'imiz tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Holding’ imizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.