ETİK KURALLAR

GİRİŞ 1.1

Şirket Profili

Dinçman Filtre Makina Oto Yedek Parça San. ve Tic. A. Ş. hava, yakıt ve yağ filtreleri konusunda sektörel bilgi ve tecrübeyi bir araya getirerek 01.03.1993 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşumuz ürünlerinde kaliteli malzeme ve işçilik ile gelişmeyi birleştiren bir üretim yaklaşımını benimsemiştir. Dinçman Filtre, sektörde 20 yıllık tecrübesini, gelişen teknoloji ile harmanlayıp özel filtre imalatında sektörüne öncülük eden firmadır. Dinçman Filtre Makina Oto Yedek Parça San. ve Tic. A. Ş.  güncel sertifikasyon sistemlerini takip edip, bu çerçevede müşterilerine güven, standart ürün ve hizmetler ile sağlıklı bilgi sağlamak amacıyla dünya çapında uygulanan yönetim sistemi standartlarını uygulamayı seçmiştir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla ISO 9001 Yönetim Sistemi standardını yönetim sistemine uygulamıştır. Kuruluşumuz İzmir İli 1. Sanayi Sitesi’ nde faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği alanları ve bu alandaki kişi ve kuruluşları kurmuş olduğu sistemin dış tarafları olarak gören kuruluşumuz, ilgili taraflarla olan iletişimi tanımlanmış ve faaliyetleri ile olan etkileşimi göz önüne alarak belirlemiştir.

1.2 Amaç

Dinçman Filtre’ nin Etik Kuralları,

Çalışanlarının, yöneticilerinin, vekil ve temsilcilerinin; tedarikçilerle, müşterilerle, hissedarlarla ve üçüncü kişilerle ilişkileri dahil olmak üzere, işini her zaman yasal ve etik biçimde yürütmesini sağlar. Dolandırıcılık, sahtecilik, yanlış beyan veya diğer haksız uygulamalar kesin olarak yasaklanmıştır. Dinçman Filtre; çalışan iş sözleşmesi ve diğer Dinçman Filtre politika ve prosedürleri gibi belgelerin tamamlayıcısıdır ve onlarla birlikte okunmalıdır. Şirketimiz, ilgili yasalar ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla zaman zaman Etik Kurallar üzerinde değişiklikler yapabilir. Tüm çalışanlar, yöneticiler, vekil ve temsilciler Etik Kurallar üzerinde yapılan güncellemeleri öğrenmek ve bunların bilincine varmaktan sorumludur.

1.3 Etik Kurallar’a Bağlılık

Tüm Dinçman Filtre çalışanları, yöneticileri, vekil ve temsilcileri tüm yönleriyle Etik Kurallar’a ve Dinçman Filtre politikasına bağlı kalmalıdır. Etik Kurallar’ın ilkelerine uyulmaması iş akdinin veya ortaklığın feshine kadar varan disiplin cezaları ve hukuk ve/veya ceza davaları ile sonuçlanabilir. Kanun, Dinçman Filtre politikası veya bu Etik Kurallar’ın herhangi bir ihlali derhal yetkililere bildirilmelidir. Etik Kurallar’ın amacı, her tür koşulu kapsama almak ya da ortaya çıkabilecek tüm durumları tahmin etmek değildir. Esasen Dinçman Filtre ’nin işini etik şekilde yapması için gerekli temel ilke ve politikaları ortaya koyar. Etik Kurallar’da özel olarak değinilmeyen durumlar karşısında, sektörde geçerli olan en yüksek etik standartlar gözetilmelidir.

1.4 Etik Kurallar’ dan Feragat Etme

Şirketimiz hiç kimseyi bu Etik Kurallar’ın herhangi bir hükmüne uymaktan muaf tutan hiçbir feragat vermeyi düşünmemektedir. Bununla birlikte bir feragatin uygun olabileceğini düşünen herkes konuyu şirket yetkililerimizle görüşebilir. Şirket yetkilileri feragat talebini kabul edebilir ya da Kalite Ekibi Lideri’ ne tavsiyelerde bulunabilir. Dinçman Filtre bu tür feragatleri kanunların gerektirdiği şekilde derhal açıklayacaktır.

2 SORUMLULUKLAR

2.1 Yasalara Karşı Sorumluluklar

Dinçman Filtre, faaliyetlerinde tüm ilgili yasalarla emredici kurallara en yüksek etik standartlara uymayı taahhüt eder. Bir faaliyetin yasalara uygun olup olmadığına ilişkin şüpheleriniz varsa şirketimiz yetkililerinden birine başvurarak yardım isteyiniz. Yasa ve yönetmelikler karmaşık olabilir, sürekli değişir ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Şirket politikaları da değiştirilebilir ve faaliyet gösterdiğimiz ülkeye bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Bu nedenlerle, bize özel iş fonksiyonlarımız ve faaliyet gösterdiğimiz yerler için geçerli olan politika, prosedür ve yasaları öğrenmek için özen göstermeliyiz. Yerel bir yasanın Kurallarımız ile çeliştiği durumlarda, yerel yasaya uymak zorunluluktur. Yerel bir adet veya uygulamanın Kurallarımız ile çeliştiği durumlarda ise Kurallarımıza uyulmalıdır.

2.2 Mali defterlerimizde ve kayıtlarımızda şeffaflığı koruma

Ulusal raporlama standartlarına uymak için doğru defter ve kayıtları tutmamız gerekmektedir. Bu belgelerde ve diğer kamusal iletişimlerde eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir açıklamalar yapmayı amaçlıyoruz. Bu taahhüde uymak için her birimiz şirketimizin mali defterlerinin ve raporlarının geçerli tüm kanunlara, genel kabul gören muhasebe ilkelerine ve şirket politikalarına uygun olmasını sağlıyoruz. Şirket kayıtlarımız mali, hukuki ve yönetimsel yükümlülüklerimizi yerine getirmek bakımından büyük önem taşır. Doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak için tüm kayıtları ve veri girişlerini en üst düzeyde dikkat ve dürüstlükle hazırlıyoruz. Bu kayıtlar genel olarak şunları içerir: - Satış raporları - Müşteri faturaları - Satın alma emirleri - Masraf fişleri - Zaman çizelgeleri - İşle bağlantılı diğer bilgiler Kayıt altına aldığımız tüm mali bilgiler gerçek işlemleri yansıtmalıdır. Hiçbir amaçla ve hiçbir zaman açıklanmayan ya da kaydedilmeyen bir fon ya da varlık oluşturmamalıyız. Şirketimizde işlemlerin aşağıdaki şekilde yapılmasını sağlamak üzere bir şirket içi kontrol sistemi bulunur: - Yönetim iznine uygun bir şekilde yapılması - Varlıklarımızın muhasebesini tutabilmemiz için uygun bir şekilde kaydedilmesi Bu gerekli prosedürlerin göz ardı edilmesinin Etik Kuralları ve şirket politikasını ihlal ettiği unutulmamalıdır. Ayrıca e-posta ve sesli mesajların da iş kaydı teşkil ettiğini unutmayınız. Dinçman Filtre iş amaçları için e-posta ve iletişim portalları kullanır ve bu tür elektronik bilgilerin sahibidir ve ulusal bilgi güvenliği kanunlarına tabi olarak bu iletişimlerin içeriğini inceleme hakkına sahiptir. İş iletişimlerimiz birçok şekilde kamuya açık hale gelebileceğinden Dinçman Filtre ’ nin iş kayıtları hakkında resmi bir yazışmaya eklemekten rahatsızlık duyacağınız hiçbir şey yazmayınız ya da söylemeyiniz. Müşteri ve çalışan bilgilerini gizli tutuyoruz ve bunları şirket varlıkları olarak ele alıyoruz. Kayıtlar güvence altına alınmalıdır ve yalnızca Dinçman Filtre ’ den uygun şekilde izin alınarak ya da bir mahkeme emri  veya mahkeme celbi doğrultusunda gerekli olduğunda açıklanabilir. Bir mahkeme celbi alırsanız ya da Dinçman Filtre ’ nin kayıtlarının açıklanması konusunda sorularınız varsa bunları yetkililerimize iletiniz. Şirket belgelerini kanunlara ve geçerli kayıt tutma politikalarına uygun bir şekilde saklarız.

2.3 Resmi soruşturmalarla işbirliği yapma

Resmi görevlilerin faaliyetlerimizle ilgili bilgi isteyen her türlü makul talebi konusunda işbirliği yapıyoruz. Aynı zamanda şirketimiz ilk andan itibaren bir hukuk avukatı tarafından temsil edilmek dahil kanunların sağladığı belirli güvenlik önlemlerine sahiptir. Zaman zaman bu görevliler şirketimizden gizlilik kanunları ya da avukat müvekkil gizliliği ile koruma altına alınan bilgileri sağlamasını da talep edebilir. Bu durumlarda bu tür kayıt taleplerine yanıt verirken gizliliği korumak Dinçman Filtre ’ in sorumluluğundadır. Bir resmi daire görevlisinden bir Dinçman Filtre temsilcisiyle görüşme, veri, belge kopyaları, Dinçman Filtre dosyalarına ya da kayıtlarına erişim için bir talep alırsanız Dinçman Filtre ’nin kendi adına yanıt verebilmesi için söz konusu talebi derhal yetkililerimize iletiniz ancak resmi talep ya da soruşturmayla bağlantılı olabilecek hiçbir veriyi, belgeyi, dosyayı ya da kaydı değiştirmeyiniz, silmeyiniz ya da imha etmeyiniz. Yetkililerimiz talebi incelemekten ve materyalleri uygun şekilde sağlamaktan sorumludur.

2.4 Şirketimizi tutarlı bir şekilde temsil etme

Saygınlığımızı korumak adına Dinçman Filtre ’nin mali durumu ve planları konusunda kamuyla açık ve tutarlı iletişim kurmamız önemlidir. Haber medyasının ve yatırım topluluğunun üyeleriyle olan etkileşimlerimiz şirketimizin hedeflerini ve durumunu doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Bu nedenle, bu konuda izin verilmediği sürece Dinçman Filtre adına asla kamu beyanında bulunmayınız. Dinçman Filtre her türlü basın ya da diğer önemli kamusal bağlantılardan gelen resmi ve resmi olmayan taleplere şirket yetkilileri kanalıyla yanıt verecektir.

3 - BİRBİRİMİZE KARŞI SORUMLULUKLAR

3.1 Karşılıklı Saygı ve Pozitif Bir İşyeri Oluşturma

Dinçman Filtre farklı geçmiş, deneyim ve fikirlerle yansıtılan çeşitliliğe saygı duyar ve değer verir. Hep birlikte, tüm çalışma arkadaşlarına, müşterilere ve iş ortaklarına saygı gösterilmesini destekleyen kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlıyoruz. İş yerimiz, faaliyet gösterdiğimiz toplulukların çeşitliğini yansıtan bir iş ortamıdır ve verimli bir iş iklimine olanak sağlamayan yasadışı ayrımcılık, taciz veya kişisel davranışlar içermeyen bir iş yerini çalışanlara sağlamaya gönülden bağlıyız. Bu taahhüt, işe alma, terfi, alt pozisyona düşürme, transfer, disiplin, geçici olarak işten çıkarma ve işten çıkarma, ücretlendirme, tesislerin kullanımı ve eğitim ve ilgili programların seçilmesi dahil, istihdam ilişkisinin tüm aşamaları için geçerlidir. Dinçman Filtre olarak, çalışanlarımıza saygıyla davranmaya ve çeşitlilik ve kaynaştırmayı savunan bir iş yerini desteklemeye gönülden bağlıyız. Çalışanlarımız, bizim en büyük fark yaratıcılarımızdır ve çeşitli özgeçmişlere, bakış açılarına, deneyimlere ve kültürlere sahip çalışanların bulunması, üst düzeyde performans gösteren bir ortamı destekleyen bir fikir çeşitliliğini de beraberinde getirir. Yasadışı veya uygunsuz ayrımcılık veya taciz yapıldığını biliyor veya yapıldığından şüpheleniyorsanız, durumu şirket yetkililerimize vakit geçirmeden bildirmeniz gerekir.

3.2 Şiddetten Uzak Bir İş Yeri

İş yerimizde sağlık ve güvenlik taahhüdümüzün bir parçası olarak her türlü şiddet eylemini veya tehdidini önlemeye çalışırız. Şiddet veya şiddet tehdidi eylemlerine karışan kişiler, iş akdinin feshedilmesi dahil olmak üzere, disiplin cezalarına ve yasal takibata tabi tutulabilir. Tüm şiddet tehditlerini ve eylemlerini yöneticinize vakit geçirmeden rapor etmeniz gerekir. Bir kişinin acil olarak müdahale edilmesini gerektiren bir tehlikede olduğunu düşünmeniz durumunda, yerel makamlarla da irtibata geçebilirsiniz.

3.3 Sağlıklı ve Güvenli Bir İş Yeri Oluşturma

Sağlık, güvenlik ve çevre konularını Dinçman Filtre Kalite Yönetim Sistemi (KYS) yoluyla işimizin tüm yönleriyle birleştirerek çalışanlarımızı ve çevremizi koruyor, sürdürülebilir büyüme ve hızlı üretkenlik elde ediyor, yürürlükteki tüm düzenlemelere uygunluk sağlıyor ve dünyamızın sürdürülebilir kapasitesini genişleten teknolojiler geliştiriyoruz. Kalite Yönetim Sistemimiz, değerlerimizi yansıtır ve işletme hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur. Yönetim sistemimize uyulması, çalışanlarımızın, topluluklarımızın ve çevrenin güvenli kalmasını sağlamaya yardımcı olur. Koşulların herhangi bir şekilde güvensiz olduğunu düşünürsek, çalışmayı hemen durdurmalıyız. Tesislerimizin her zaman güvenli olmasını sağlamalıyız. Bu, iş yerlerimize yalnızca yetkili kişilerin girmesine izin verilmesi demektir. Bir kimsenin Dinçman Filtre tesisine uygunsuz bir biçimde erişmeye çalıştığını düşünüyorsanız, yetkililerimiz ile irtibata geçin.

3.4 Çeşitlilik ve saygı ortamı oluşturma

Birbirimize adil davranma, dürüstlüğe bağlılığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Hepimizden birbirimize saygı ve hassasiyetle davranmamız, farklı geçmişler, deneyimler ve fikirler içeren çeşitlilik kültürünü kucaklamamız ve teşvik etmemiz beklenir. Dinçman Filtre olarak istihdam kararlarımızı işe uygunluk, deneyim ve işle bağlantılı diğer kriterlere göre veririz. Irk, renk, köken, ulusal köken, cinsiyet (hamilelik dahil), medeni hal, din, yaş, zihinsel ya da fiziksel engel, sağlık durumu, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği veya ifadesi, genetik bilgiler, gazilik durumu veya yasalarca koruma altına alınmış başka hiçbir özelliğe dayalı olarak hiç kimseye ayrımcılık uygulamayız. Ayrıca, ayrımcılıkla mücadele kanunlarında belirtilen minimum standartların üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Hedefimiz bireysel farklılıkların saygı ve değer gördüğü ve herkes için daha fazla katılıma ve daha fazla iş başarısına yol açan bir yüksek performanslı çalışma ortamı oluşturmaktır. Her birimizden Dinçman Filtre bünyesinde çeşitliliği destek ve teşvik etmemiz beklenmektedir.

3.5 Kişisel verileri koruma ve gizlilik haklarına saygı gösterme

Dinçman Filtre için geçerli olan bir dizi veri koruma ve gizlilik kanunu bulunmaktadır. Veri koruma ve gizlilik kanunları, tanımlanabilir bir gerçek kişiliğe ilişkin her türlü bilginin (kişisel bilgiler / kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler) saklanmasını ve kullanılmasını yönetir. Buna adlar, adresler, ev telefonu numaraları, maaş veya ücret bilgileri, çalışma şartları ve koşulları, personel dosyası bilgileri ve bir kişinin özelliklerini açıklayabilecek tüm diğer öğeler dahildir. Bu kuralların kapsamına tüm çalışanlarımıza ait bilgileri, müşteriler, müşteri çalışanları ve ayrıca hizmet sağlayıcılarımız ya da çözüm ortaklarımızın çalışanları gibi diğer kişilerle ilgili bilgileri de kapsar. Kişisel bilgileri topladığımızda, sakladığımızda, değiştirdiğimizde, aktardığımızda, engellediğimizde, sildiğimizde, açıkladığımızda ya da kullandığımızda Dinçman Filtre ’ in bu tür kişisel bilgilerin ele alınmasına ilişkin politikalarına, prosedürlerine ve anlaşmalarına ve ayrıca çalıştığımız yerlerde geçerli olan gizlilik ve veri koruma kanunlarına uyma görevimiz bulunmaktadır. İzin veya yetki almadan bu bilgileri şirket içinde ya da dışında hiç kimseyle paylaşmıyoruz. Bu bölümde yer alan hiçbir unsur çalışanların çalışma şartları ve koşullarını konuşmasını veya paylaşmasını ya da yerel istihdam kanunlarınca koruma altına alınan faaliyetlerde bulunmasını engellemez. Kişisel bilgilere ilişkin sorumluluklarınız konusunda emin değilseniz veya neyin kişisel bilgi niteliği taşıdığı ile ilgili sorularınız varsa lütfen şirket yetkililerimizle iletişime geçin.

3.6 Uyuşturucu kullanılmayan çalışma ortamı oluşturma

Şirketimiz uyuşturucu kullanılmayan, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, şirket tesislerinde, şirket araçlarında çalışma saatleri içinde ya da dışarıda şirket işlerini yürütürken yasadışı uyuşturucuların kanunlara aykırı bir şekilde üretilmesi, tüketilmesi, dağıtılması, bulundurulması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca yukarıdaki yerlerin veya durumların tümünde alkollü içeceklerin kullanılması, tüketilmesi, dağıtılması veya bulundurulması da yasaktır. Belirli durumlarda şirket tesislerinde ya da dışarıda şirket işlerini gerçekleştirirken (örn. bir iş yemeğinde) ölçülü düzeyde alkol tüketilmesine izin verilebilir

ancak çalışanların alkol tüketimi konusunda her zaman doğru muhakeme yeteneğini sergilemesi beklenmektedir. Uyuşturucusuz işyeri politikamızın ihlal edilmesi, iş akdinin feshine kadar varabilecek önlemlerin alınmasına yol açabilir ve ayrıca hukuki sonuçlar doğurabilir. Yasadışı uyuşturucuların kullanılması, bulundurulması, üretilmesi, satın alınması, satılması veya aktarılması kanunlara aykırıdır. Bu kanunların ihlal edilmesi cezai kovuşturma, para ya da hapis cezasıyla sonuçlanabilir. Şirket politikamız kapsamında Dinçman Filtre, çalışma ortamında bulunan yasadışı uyuşturuculara el koyacak ve kanun uygulayıcı makamlara haber verebilecektir. Yerel kanunlara tabi olarak, talep edildiğinde gizli bir uyuşturucu veya alkol testine girmeyi kabul etmemek iş akdinin feshi için gerekçe teşkil edebilir. Yasaklanan alkol veya uyuşturucuyla bağlantılı herhangi bir faaliyet hakkında bilginiz varsa yetkililerimizle iletişime geçmeniz gerekir. Dinçman Filtre bu tür faaliyetleri iyi niyetle bildiren çalışanlara karşı misillemede bulunmayacaktır.

3.7 İşyerinde tacizi yasaklama

Profesyonel bir çalışma ortamı taahhüdümüzün bir parçası olarak çalışanlarımız diğer çalışanları ya da ziyaretçileri tehdit edemez, korkutamaz, zorlayamaz veya iş performanslarını başka bir şekilde etkileyemez. Aynı şekilde cinsel amaçlı olan ya da olmayan, fiziksel veya psikolojik olabilecek ve çalışma arkadaşlarından, yöneticilerden ve iş ortaklarından gelebilecek tacizlere da müsamaha gösterilmeyecektir. Genel olarak taciz, bir kişinin iş performansını makul olmayan bir biçimde etkileme amacına veya etkisine sahiptir ya da korkutucu veya düşmanca bir iş ortamı oluşturur. Küçük, tekrar eden olayların bir sonucu ya da tek bir önemli olay şeklinde olabilir. Kanunlara aykırı cinsel taciz istenmeyen cinsel yaklaşımları, cinsel yakınlık isteklerini ve diğer sözlü ya da fiziksel cinsel davranışları içerir. Ayrıca şirketimiz bir kişi ya da grup tarafından gerçekleştirilen hiçbir zorbalık ya da korkutma olayına müsamaha göstermeyecektir. Size karşı ayrımcılık yapıldığını, tacize uğradığınızı, zorbalığa maruz kaldığınızı düşünüyorsanız olayı derhal şirket yetkililerimize bildirmeniz gerekir. Şikâyetler derhal kapsamlı bir şekilde incelemeye alınacak ve uygun düzeltici önlemler alınacaktır. Ayrıca kanunların izin verdiği durumlarda anonim olarak da bildirimde bulunabilirsiniz. Unutmayın, bir tacizi ya da ayrımcılığı iyi niyetle bildirdiğinizde ya da bir taciz veya ayrımcılık incelemesiyle bağlantılı olarak bilgi verdiğinizde bu nedenle hiçbir misillemeye maruz kalmayacaksınız. Misilleme olursa söz konusu misilleme hareketleri, misillemeyi yapan kişi aleyhinde iş akdinin feshine kadar varabilecek önlemlerin alınması için geçerli sebep teşkil edecektir. Şirket sponsorluğundaki veya şirketle bağlantılı fonksiyonlarımız ya da faaliyetlerimizdeki davranışlarımız da bu durumlara istisna teşkil etmez; her durumda profesyonel davranmamız gerekir. Şunları asla yapmayınız: - Kimseyi alkol kullanmaya zorlayamayınız. - Cinsel ya da yasadışı başka bir taciz veya ayrımcılık teşkil eden hiçbir davranışta bulunmayınız. - Müşterilerimizi veya çalışma arkadaşlarımızı küçük düşürmeyi amaçlayan bir dil kullanmayınız.

4 ŞİRKETİMİZE KARŞI SORUMLULUKLAR

4.1 Şirketimiz İçin Dürüst Davranma

Şirketimizin çıkarlarına en uygun şekilde davranma kişisel çıkarlarımızın şirketin çıkarlarıyla çakışabileceği durumlardan kaçınmak görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bu çıkar çatışmaları, bir dış faaliyet, etki ya da ilişki Dinçman Filtre ’nin çıkarlarına en uygun şekilde davranmamızı engellediğinde ortaya çıkar. Bu tür çıkar çatışmaları ayrıca kişisel bir menfaat veya bir arkadaşımızın ya da akrabamızın menfaati için Dinçman Filtre ’ deki pozisyonumuzu kötüye kullandığımızda da oluşur. Bir çatışma durumunun oluşmaması için faaliyetlerimizi ve yakın aile üyelerimizin faaliyetlerini dikkate almamız gerekir. Çıkar çatışmaları, çatışmaya dahil olan kişiler ve ayrıca şirket açısından ciddi problemlere yol açabilir; bu nedenle çatışma görünümünden bile kaçınmamız  gerekir. Bir çıkar çatışmasının oluştuğu ya da oluşabileceği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa herhangi bir adım atmadan önce durumu derhal yöneticinizle görüşmeniz gerekir.

4.2 İş dışı çıkarlar

Dinçman Filtre ’ nin anlaşmalarının bulunabileceği bir şirkette doğrudan veya dolaylı mali çıkarımız olması halinde bir çatışma oluşabilir. Şirketimizin iş yaptığı bir tedarikçi, müşteri, rakip veya diğer şirkette bu tür çıkarımızın bulunması kararımızı kolayca etkileyebilir. Bu nedenle Dinçman Filtre adına karar almamızı etkileyebilecek veya etkilediği düşünülebilecek önemli ya da önemsiz hiçbir çıkarımız bulunmamalıdır. Şirket yetkililerimizin yazılı olarak özel onay vermediği müddetçe hiçbir Dinçman Filtre müşterisinin, tedarikçisinin, rakibinin veya üçüncü taraf tedarikçisinin yönetiminde veya operasyonunda görev yapmamalıyız.

4.3 Şirket Varlıklarının ve Bilgilerinin Korunması

Dinçman Filtre ’nin maddi varlıklarına yönelik hırsızlık, hasar, dikkatsizlik ve israf, şirketin başarısını doğrudan etkiler. Bu nedenle şirketimizin fiziksel varlıklarını hırsızlık, hasar, kayıp veya kötüye kullanımdan korumaya çalışmamız gerekir. Bu varlıklara tesislerimiz, taşıtlarımız, iş ekipmanlarımız, ürün ve sarf malzemelerimiz dahildir. Herhangi bir türde sahtecilik veya hırsızlıktan şüphe etmeniz halinde, bu durum yöneticilere vakit geçirmeden rapor edilmesi gerekir. Telefon veya internet gibi belirli şirket ekipmanlarının izin verilen şekilde kişisel olarak kullanılması zaman zaman uygundur. Ancak, kişisel kullanımımız sınırlı olmalı, Dinçman Filtre için iş yapma becerisini engellememeli ve şirket politikasını veya yasaları ihlal etmemelidir. Dinçman Filtre varlıklarını hiçbir zaman kişisel kazanımlar veya başka bir kişi ya da kurumun kazanımı için kullanılamaz. Çalışanların istihdam süresi dolduğunda ellerinde bulunan şirket varlıklarını iade etmesi gerekir.

4.4 Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyma

Müşterilerimiz, rakiplerimiz ve tedarikçilerimiz dahil başkalarının telif haklarına, patentlerine, ticari markalarına ve lisanslarına saygı duyarız. İşimize güç katmak için her zaman kendi orijinal fikirlerimizi kullanarak “düşünce liderliğini” teşvik ederiz ve yazarı belirtmeden ya da uygun şekilde izin ya da lisans almadan bir başkasının çalışmasını kopyalamayız.

4.5 Elektronik ortamı doğru kullanma

Şirketimiz, işlerini gerçekleştirirken kullanması için çalışanlara çeşitli teknolojiler sunmaktadır. Telefon, ağ bağlantılı bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve internet ve Dinçman Filtre sistem erişimi gibi kaynaklar şirketin mülkiyetindedir ve bunları öncelikli olarak Dinçman Filtre işleri için kullanmamız gerekir. Şirketimiz, söz konusu kullanımın işimizi yapmamızı olumsuz etkilememesi şartıyla sınırlı bir temelde makul kişisel kullanıma izin vermektedir. Şirket teknolojileri hiçbir zaman rahatsız edici, saldırgan, grafik, kötü amaçlı, müstehcen ya da yasadışı materyal ya da davranışları görüntülemek, indirmek ya da aktarmak için kullanılamaz. Pornografik içeriklere erişim, nefret içeren postalar iletmek ve herhangi bir Dinçman Filtre sistemine, ağına ya da veri tabanına izinsiz erişim elde etmeye çalışmak buna dahildir. Ayrıca lisanssız yazılım indirmek ya da telif hakkı bulunan müzik, film ya da diğer eserleri telif hakkı sahibinin izni ve Dinçman Filtre ’nin onayı olmadan indirmek de yasaktır.

4.6 Hediye ve eğlence daveti kabul etme ve verme

 İş ortaklarımızla ilişkilerimizi daima güçlendirmeye çalışırız. Hediyeler ve eğlence daveti, şirketimiz ile birlikte iş yaptığımız kişiler arasında iyi ilişkiler sürdürmek için uygun bir yöntem olabilir. Ancak hediye ve eğlence daveti vermek ya da almak, açık bir şekilde iş amacıyla gerçekleştirilmediğinde çatışma yaratabilir. İş ortaklarımızın hediye ve eğlence alışverişi konusunda kendi politikaları olabileceğini ve bu politikaların Dinçman Filtre politikalarından farklı olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Hediye veya eğlence daveti sunmadan önce daima iş ortaklarımızı zor bir duruma sokup sokmadığımızı kontrol etmemiz gerekir. Bir kişinin bu kuralı ve şirket politikasını ihlal eden bir hediye ya da eğlence daveti sunduğunda kibarca reddetmeliyiz. Bir kişi çok yüksek değere sahip bir hediye ya da eğlence daveti sunduğunda şirket yetkililerine danışılmalıdır. Aşağıdaki ilkelerin tamamına uygun olan küçük eğlence daveti ve hediyeler kabul edilebilir: - Hediye veya eğlence davetinin nedeni hem koşullara hem de iş ilişkisine uygun olmalıdır. - Hediye ya da eğlence daveti iş veya topluluk ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olmalıdır. - Hediye nakit olmamalıdır. - Hediye alışverişi veya eğlence daveti sık gerçekleşmemeli veya istenmeden sunulmuş olmalıdır. - Hediye veya eğlence davetinin alınması Dinçman Filtre adına karar vermeyi etkilememelidir. - Hediye veya eğlence daveti yasal olmalı ve Dinçman Filtre ile bağlantılı bir iş amacı doğrultusunda sunulmalıdır.

4.7 Görevi Kötüye Kullanma

Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak şirkete zarar vermesi kabul edilemez. Çalışanlar şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. Çalışanlar ahlaka, kanuna ve şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

4.8 Medya İle İlişkiler

Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç elde edilemez.

4.9 Akrabaların istihdamı

Zaman zaman ve bir iş sözleşmesiyle ya da başka bir şekilde sınırlandırılmadığı ya da yasaklanmadığı müddetçe akrabalarımız şirketimizde iş arayabilir. Şirket yetkilileri tarafından onaylanmadığı sürece doğrudan veya dolaylı bir raporlama ilişkisini yakın aile üyelerimizle asla paylaşmamamız gerekir. “Yakın aile üyeleri” eşleri, birlikte yaşanılan kişileri, çocukları, üvey çocukları, anne-babayı, üvey anne-babayı, kardeşleri, eşinin akrabalarını ve diğer aile üyelerini içerir.

4.10 Sosyal ortam ve ağ

İnternet, çeşitli sosyal medya araçlarını kullanarak paydaşlarla iletişim kurmamız için birçok imkan sunmaktadır. Bu tür ortamlar arasında bloglar, mikro bloglar (Twitter® gibi), sosyal ağ siteleri (Facebook® ve LinkedIn®) gibi, wiki’ler, fotoğraf ve video paylaşım siteleri (YouTube® gibi) ve sohbet odaları yer almaktadır. Elektronik mesajlar kalıcı ve aktarılabilir iletişim kayıtlarıdır. Halka açıklanmaları halinde Dinçman Filtre ’ nin itibarını büyük ölçüde etkileyebilirler. Sosyal medya kullanımımızın şirket üzerinde oluşturabileceği olumsuz sonuçlardan kaçınmak için yetkili olmayan durumlarda hiçbir zaman Dinçman Filtre adına konuşuyormuş ya da hareket ediyormuş görünümü verilmemesi gerekir. Ayrıca, açıkça bunun için izin alınmadığında sosyal ortam veya ağ siteleri gizli Dinçman Filtre bilgilerini açıklamak için kullanılamaz.

4.11 İşyeri güvenliği ve sağlığını muhafaza etme

Dinçman Filtre herkes için güvenli çalışma koşullarını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla faaliyet gösterdiğimiz konumlarda yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik kanunlarına ve düzenlemelerine harfiyen uymaktayız. Güvenlik kuralları herkesi ilgilendirmektedir. Bünyemizdeki herkes bu kuralları öğrenmek ve bu kurallara uymak zorundadır. Faaliyetlerimiz gereği bu kuralların hiç kimse için istisnası bulunmamaktadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesine yardımcı olmak için güvenli olmayan tüm durumları yöneticilere derhal bildirmeniz gerekir. Ayrıca, işle bağlantılı her türlü sakatlık ya da hastalık durumu, yürürlükteki işçi tazminatı kanunlarına uymak açısından yöneticilere bildirilmelidir.

5 TEDARİKÇİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLAR

5.1 Tedarikçilerle adilane çalışma

Tedarikçilerimizle iyi çalışma ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda işimiz için sağlıklı bir rekabete değer veriyor ve bunu teşvik ediyoruz. Bu nedenle, satın alma kararlarımızı aşağıdakiler gibi objektif kriterler temelinde vermeliyiz: - Fiyat - Kalite - Zamanında teslimat - Hizmet - Dürüstlük konusundaki itibar Kısacası, en iyi fiyatı, değeri ve sözleşme şartlarını sunan tedarikçileri tercih ediyoruz. Ayrıca hiçbir zaman tedarikçilerden faaliyetlerinden ödün vermesini beklemiyoruz. Başka bir ifadeyle, bir tedarikçiye yalnızca Dinçman Filtre’ den ürün veya hizmet satın almayı kabul etmesi şartıyla mal veya hizmet alacağımızı söylemiyoruz. Bu etik değildir ve kanunlara aykırı olabilir. Kanunlara aykırı karşılıklı anlaşma iddialarından kaçınmak için potansiyel bir müşteriye ya da tedarikçiye asla Dinçman Filtre’ in bir işi şirketimizin söz konusu müşteri ya da tedarikçiden yaptığı satın alımlar nedeniyle elde ettiğini söylememelisiniz.

5.2 Uzun Vadeli Tedarikçi İlişkileri Geliştirme

Tedarikçilerimizle birlikte uzun süreli ilişkiler geliştirmek ilkelerimizdendir. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında ürün ve hizmetlerimizin kalitesini doğrudan etkileyen tedarikçiler, ürünleri, hizmetleri ve uygulamaları izlenmekte ve sürekli kontrol edilmektedir. Tedarikçi seçerken yalnızca meşru ve işle ilgili kriterler kullanırız. Şirketimiz yalnızca dürüstlüğe bağlılığını gösterdiğine inanılan şirketlerle temsilcilik veya tedarikçi sözleşmeleri imzalayacaktır. Bunun yanında, gizli bilgilerin kötüye kullanılması, maddi gerçeklerin saptırılması veya diğer adil olmayan bir ticari uygulamayla tedarikçilerimizden asla faydalanmayız. Dinçman Filtre’de tedarikçilerin ürün ve hizmet kalitesi bakımından adil bir şekilde rekabet etmesine izin verilmektedir. Tedarikçilerimizden veya potansiyel tedarikçilerimizden gelen hediyelerden veya diğer lütufların işlerimiz etkilemesi kabul edilemez ve buna izin verilmez. İş ilişkilerinin normal gidişatı sırasında arada sırada olan yemek veya eğlencelere aşağıdaki durumlarda izin verilebilir: • Tedarikçinin temsilcisi katılıyorsa. • İkramlar aşırı veya olağandışı değilse. • İkramlar yürürlükteki yasalara uygun ve bu Kurallar tarafından yasaklanmamışsa. Bunun yanında, uygulanması mümkün olduğunda ikramlara karşılık verilmelidir.

5.3 Tedarikçi Varlıklarını Koruma

Tedarikçilerin gizli bilgileri şirketimiz gizli bilgileriyle aynı kurallara tabi olarak korunmaktadır. Tüm tedarikçilerin kişisel verileri ile fiyat politikaları ve ürün sağlama yöntemleri gibi tedarikçilerimizle varılan anlaşmaların sonucunda ortaya çıkan politika ve esaslar Dinçman Filtre’ nin gizlilik güvencesi altındadır. Satın alınan kullanım hakları ve bedeli olsun veya olmasın şirketimize verilen izinler hiçbir şekilde paylaşılmaz ve devredilmez.

6 MÜŞTERİLERE KARŞI SORUMLULUKLAR

6.1 Kaliteli ürün üretme ve sunma

Müşterilerimizin kalite, güvenilirlik ve değer açısından beklentilerini karşılayan veya aşan ürün ve hizmetler sağlamak için çalışıyoruz. Bizden görevlerimizi yöneten tüm kalite kontrol standartlarına uymamız beklenmektedir. Buna yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra güvenli, kaliteli ürün ve hizmet üretimini  desteklemeyi amaçlayan şirket içi denetim prosedürleri de dahildir. Ayrıca, her zaman bütün sözleşme şartlarına uygun davranmamız ve müşterilerin dahil ettiği şartları yerine getirmemiz beklenmektedir. Kaliteli ürün ve hizmetlerden kendimizi sorumlu tutmamızın yanı sıra, bize sağladıkları ürün ve hizmetlerin kalitesini sağlamak için tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı da sorumlu tutmalıyız.

6.2 Müşteri Mülkiyetine Saygı Duyma

Müşterilerimiz, kendilerine ürün ve hizmet sunabilmemiz için gizli bilgilerini ve ekipmanlarını zaman zaman bizlerle paylaşabilir. Bu materyalleri yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak kullanmak, saklamak ve dikkatlice korumak görevimizdir. Her birimiz müşteri mülkiyetinin güvenliğini ve yalnızca onaylanmış iş amaçları için kullanılmasını sağlamak için gereken adımları atmalıyız.

6.3 Rekabet anlayışı

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Piyasada hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

6.4 Ticari rüşvet yasağı

Dürüst iş yapmak aynı zamanda ticari rüşvete karışmamak anlamına da gelir. “Ticari rüşvet” iş almak ya da sürdürmek veya kararlarını etkilemek adına başkalarına para, hediye, ayrıcalık veya eğlence daveti gibi değerli şeyler teklif etmek anlamına gelir. Ayrıca, bizim adımıza bu tür bir faaliyette bulunması için bir üçüncü taraftan da yararlanmamanız gerekir. Rüşvet teklif etmediğimiz gibi asla rüşvet de kabul etmememiz gerekmektedir.

6.5 Reklamlarda ve satışlarda gerçekçi olma

Müşterilerimizi bilgilendirmeye yardımcı olmak, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında farkındalığı artırmak ve yeni çalışanlar işe almak için sıklıkla pazarlama ve reklam bilgileri yayınlarız. Dinçman Filtre ürünleri ve hizmetleri hakkında sağladığımız tüm bilgiler anlaşılır ve doğru olarak yayınlanmalıdır. Müşterilerimizin faaliyetlerimizin özellikleri, programlar, fiyatlar ve sorumluluklarımız dahil tüm şartlarımızı anlamasını sağlamak amacıyla doğru ve açık iletişim kurmak bizim sorumluluğumuzdadır. Ayrıca, rakiplerimizin ürünleri ve hizmetlerini küçük düşürmek için propaganda yapamayız veya bunlar hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunma davranışında bulunamayız. Bu tür davranışlar yalnızca müşterilerimizin saygısını yitirmemize ve rakiplerimizin şikâyette bulunmasına neden olur. Piyasa ve rakiplerimiz hakkındaki bilgileri yasal ve etik yollardan edinmeliyiz. Bu yollar haber medyası, internet ve kamuya açık veri tabanları, sektör dergileri ve diğer gizli olmayan kaynakları içerebilir. Yasadışı ya da etik olmayan yollarla bir rakibin ticari sırlarını ya da diğer gizli veya özel bilgilerini elde etmeye çalışmayız ya da almayız. Piyasa ve rakiplerimiz hakkında bilgi toplarken kendimizi açıkça Dinçman Filtre çalışanları olarak tanıtırız. Rakiplerimizin ve diğerlerinin haklarına ve mallarına saygı duymaktayız.

6.6 Sözleşmelere uyma

Dinçman Filtre, iç ve dış müşterilerimize karşı taahhütlerimizi karşılayan hizmetler ve ürünler sunmayı amaçlamaktadır. Bunu müşteri gereksinimlerini tanımlayarak, anlayarak, kabul ederek ve karşılayarak gerçekleştiriyoruz. Bir sözleşmede belirtilen teknik özelliklere uygun olmayan hizmetler ya da ürünler sunmaya kimsenin yetkisi yoktur.

7 ÜÇÜNCÜ TARAFLARA KARŞI SORUMLULUKLAR

7.1 Üçüncü taraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklama

Faaliyetlerimiz sırasında zaman zaman müşterilerle ve tedarikçiler ve diğer üçüncü taraf kişi ve kuruluşlarla gizli ve özel bilgiler paylaşır ve onlardan gizli ve özel bilgiler alırız. Bu tür bilgiler yalnızca her iki taraf da yazılı bir gizlilik anlaşması imzaladıktan sonra paylaşılmalıdır. Aldığımız gizli bilgileri koruma yükümlülüklerimizi yerine getiririz. Bu yükümlülük, şunları yapmamızı gerektirir: - Gizli veya özel bilgileri kişisel kazanç amacıyla ya da bilgilerin Dinçman Filtre’ ye açıklanma amacı ötesinde Dinçman Filtre’ nin çıkarları için kullanmamalıyız. - Dinçman Filtre’ nin aldığı bilgileri geçerli yasal gerekliliklere ve Dinçman Filtre tarafından üstlenilen sözleşme taahhütlerine harfiyen uyarak açıklamalıyız.

7.2 Devlet kuruluşları ve resmi kuruluşlarla çalışma

Şirketimizin iş dürüstlüğü konusundaki standartları müşteri bir devlet kuruluşu ya da resmi kuruluş olduğunda da geçerlidir. Ancak bu standartlar özel kurallara tabi olabilir. Resmi müşterilerle çalışırken yasal yükümlülüklere ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklere uymaya özen göstermeliyiz. Tüm dünyadaki ulusal ve yerel hükümetler, kamu yararını korumaya yönelik belirli ve farklı tedarik kanunlarına ve düzenlemelerine sahiptir. Bu kanunlar genellikle devlet görevlilerine ya da devlete ait veya devlet tarafından kontrol edilen kuruluşların çalışanlarına hediye, eğlence ve seyahat teklif edilmesini yasaklar ya da ciddi ölçüde sınırlandırır. Bu kanunlar mevcut ya da yakın zamanda emekli olmuş olan görevliler ve aileleri ile objektif karar almayı olumsuz şekilde etkileyebilecek olan her türlü davranış için de geçerlidir. Diğer birçok kanun, resmi sözleşme ve alt sözleşmelerin gerçekleştirilmesinde uygulanan muhasebe ve faturalandırma uygulamalarına sıkı bir şekilde uygulanır. Bu kanunlar dünyanın neresinde bulunursak bulunalım hepimiz için geçerlidir. Resmi görevliler ve sözleşmeler ile çalışıyorsak geçerli kanunları ve düzenlemeleri bilmemiz ve bunlara uymamız beklenir. Aşağıda devletle ve resmi yüklenicilerle iş yapmaya ilişkin temel gerekliliklerin bazıları aşağıda verilmiştir: - Tüm tarafların ürünlerin teknik özellikleri, programlar, fiyatlar ve sorumluluklarımız dahil sözleşme şartlarımızı anlamasını sağlamak amacıyla açık ve iletişim kurmalıyız. - Müşterinin talep ettiği ürünleri ve hizmetleri sağlamalıyız. Dinçman Filtre, resmi merci ya da resmi yükleniciden önceden yazılı izin almadan, ürünler, hizmetler ve diğer ürünler dahil sözleşme teknik özelliklerinin dışına çıkmayacaktır. - Resmi görevlilere yemek, eğlence daveti, hediye, ikram ya da değerli başka şeyler sunma konusunda ciddi sınırlamalar bulunmaktadır; bu nedenle, bu öğelerden herhangi birini resmi görevlilere vermekten veya vermeyi teklif etmekten kaçınmamız gerekir (iş toplantıları sırasında sunulan makul değerde ikramlar için istisna uygulanabilir). - Dinçman Filtre faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla resmi dairelere, görevlilere veya çalışanlara ya da bunlarla bağlantılı üçüncü taraflara şirket fonları ya da kişisel fonlarla ödeme yapmamalıyız. - Hiçbir türde bahşiş, rüşvet veya gizli ödeme kabul etmemeliyiz; bu yasağa kolaylaştırma ödemeleri dahildir. - Bir sözleşmenin verilmesinden önce resmi görevlilerden ya da yüklenicilerden asla özel ya da kaynak seçimiyle ilgili bilgi istememeli ya da almamalıyız. - Devlete ya da resmi yüklenicilere kesilen faturaların doğru ve gerçek olduğundan ve geçerli tüm kanunlara ve düzenlemelere uygun olduğundan emin olmalıyız. - Kanunen doğrudan yapamayacağımız ödemeler (kolaylaştırma ödemeleri dahil) için bir üçüncü tarafı aracı olarak kullanmamalıyız. - Aracı kuruluşlarımızı ve iş ortaklarımızı dikkatli bir şekilde seçmeli ve yetkilendirmeli ve ayrıca standartlarımıza uymayan kişilerle çalışmaktan kaçınmalıyız.

8 TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLAR

8.1 Temel insan haklarına uyma

Dinçman Filtre, tüm operasyonlarında temel insan haklarını korumaya değer verir ve bunu amaçlar. Şirketimiz, bizim adımıza faaliyet gerçekleştiren kişilere makul çalışma saatleri ve adil ücretler sunar. Çocukların kullanılması dahil zorla istihdam ya da insan kaçakçılığı uygulamalarını kullanmayız veya başkalarının bunları kullanmasına müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Kanunlara aykırı çocuk istihdamı şirketimizin saygınlığına zarar verir ve Dinçman Filtre bu uygulamalara göz yummaz. Bu politikaları ihlal eden müşteriler, tedarikçiler veya diğer iş ortaklarıyla asla bilerek iş yapmayız.

8.2 Sürdürülebilirliği destekleme

 İş yaptığımız yerlerdeki doğal çevreyi ve yöreyi korumayı amaçlıyoruz. Bu amaçla geçerli tüm çevre kanunlarına ve düzenlemelerine uymayı hedefliyoruz. Çevre kanunlarının ve düzenlemelerinin yeterince sıkı olmadığı yerlerde kendi yüksek standartlarımızı belirliyor ve bunlara uyuyoruz. Çevresel sorunları fark etmek ve sorularımız olduğunda şirketimiz yetkililerinden yardım almak hepimizin sorumluluğundadır. Çevre kanunları ve düzenlemeleri çeşitli alanları kapsar. Örneğin: - Tehlikeli maddelerin ve atıkların işlenmesi, depolanması, bertaraf edilmesi ve taşınması. - Hava ve su kirliliği emisyonları. - Çevresel konularla ilgili kayıtlar ve raporlar. - İşimizin çevre üzerindeki genel etkisi. Çevresel gereklilikler duruma göre farklılık gösterir. Bu gereklilikler özel prosedürlere uymayı, izin almayı, incelemeler yapıp raporlar oluşturmayı, belirli adımları atmayı ya da belirli eylemlerde kaçınmayı içerebilir. İşimiz için geçerli olan özel gereklilikler konusunda tavsiye almak bizim sorumluluğumuzdadır. Çevresel uyumluluk sorunlarının özellikle farkında olmalı ve aşağıdaki faaliyetlere dahil olduğunuzda yardım almalısınız: - Petrol ürünleri, atık ürünler ya da tehlikeli materyalleri ve bu tür maddeleri içeren konteynerleri kullanma, depolama ya da bertaraf etme. - Petrol ürünleri kullanan ya da tehlikeli madde içeren ekipmanları kullanma. - Akü gibi tehlikeli maddeler içerebilecek ürünleri yükleme veya taşıma. - Emlak satın alma ya da kiralama. Çevre kanunlarının ihlal edilmesinin ihlale dahil olan kişilerin ve Dinçman Filtre’ nin ciddi para cezalarına, adli cezalara ya da hapis cezasına maruz kalmasına neden olabileceğini unutmayın.

8.3 Yaşadığımız ve çalıştığımız toplulukları destekleme

Dinçman Filtre bizi kazandıklarımızı topluluklarımıza geri kazandırmaya teşvik eder ve gönüllülüğü destekler. Ancak uygun bir iş ortamına sahip olmalı ve işimizin engellenmesinden ya da başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmalıyız. Bu nedenle dış faaliyetlere ve etkinliklere katılırken hiçbir zaman: - Dinçman Filtre’ ye ait ya da Dinçman Filtre tarafından kiralanan tesislere ya da Dinçman Filtre’ nin iş yaptığı tesislerde şirket yetkililerimizin önceden yazılı onay almadan ilan ya da başka yazılı materyal asmamalıyız. - Dinçman Filtre faaliyetleri ilgili olmayan yazılı materyalleri çalışma alanlarında ya da iş sırasında dağıtmamalı veya dolaşımını sağlamamalıyız. - Bir kulüp, topluluk, sendika, siyasi parti, dini kuruluş veya başka bir grup adına diğerlerine talepte bulunmak dahil iş sırasında çalışma arkadaşlarımıza engel olmamalıyız. - Bir hayır kuruluşu ya da kar amacı gütmeyen bir kuruluş için olan durumlar haricinde (ancak bu tür ürünleri satma çabalarımız işimizi ya da çalışma arkadaşlarımızın işini engellememeli veya çalışanlar bu ürünleri satın almaya zorlanmamalıdır.) Dinçman Filtre tesislerinde hiçbir zaman ürün satmamalı ya da satmaya çalışmamalıyız. - Dinçman Filtre’ de çalışmayan kişileri şirket tesislerinde yayın dağıtmak, ürün satmak ya da herhangi bir amaç için maddi destek istemek üzere davet etmemeli ya da kabul etmemeliyiz. Dinçman Filtre, genel olarak herkese sunulmayan ek imkânların Dinçman Filtre çalışanlarına sağlanması bu faaliyetlerde bulunan dış tedarikçilere tesis içi erişim izni verir. Ancak bu tedarikçilerin şirketimiz ile yazılı bir sözleşmesi bulunmalıdır. Aynı durum Dinçman Filtre çalışanlarının sağlığını ve refahını artıran ve yetkili Dinçman Filtre yöneticisi tarafından onaylanan dış tedarikçiler için de geçerlidir.

8.4 Siyasi faaliyetlere katılma

Hayır işleri aracılığıyla topluma destek olmamız teşvik edildiği gibi şirketimiz siyasi süreçlere katılma hakkımızı da desteklemektedir. Ancak bu tür faaliyetlere yalnızca iş dışındaki zamanlarda ve masrafları kendimize ait olacak şekilde katılabiliriz. Dinçman Filtre tesislerini, olanaklarını, zamanını ya da parasını hiçbir zaman siyasi faaliyetler için kullanmamalıyız. Benzer şekilde siyasi bir katkı için çalışanlara hiçbir zaman doğrudan ya da dolaylı geri ödeme yapılması beklenmemelidir.

8.5 Çevreyi Koruma

Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde sağlık, güvenlik ve çevrenin yanı sıra sosyal konulara gönülden bağlıyız. Bu bağlılığın bir parçası olarak: -Hastalık, yaralanma ve kirliliğin önlenmesi yoluyla faaliyetlerimizin çevreye etkisini en aza indiririz. -Doğal kaynakları koruruz, çalışanların ve kamunun sağlığına önem veririz ve yenilik yoluyla sürdürülebilirliğin genişletilmesi için etkin şekilde fırsatları teşvik ederiz ve geliştiririz. Buna yakıt verimliliğinin artırılması, güvenlik ve iş emniyetinin artırılması ve zararlı kirletici emisyonlarının azaltılması da dahildir. -Faaliyet gösterdiğimiz her yerde tüm sağlık, güvenlik, çevre ve hukuk gereksinimlerine uymaya gönülden bağlıyız. -Sağlık, güvenlik ve çevre bağlılığımız, ürün, süreç ve hizmetlerimizin tasarımında ve ürünlerimizin yaşam döngüsü yönetiminde vazgeçilmez rol oynamaktadır. -Kalite Yönetim sistemimiz normal ve acil durumlarda hem insan sağlığını hem de çevreyi koruyan global standartlar (ISO Standartları) uygulamaktadır. -Emisyonları, kaynak israfını ve bunların verimsiz kullanımını belirliyor, kontrol ediyor ve azaltmaya çalışıyoruz. -Paydaşlarımıza karşı açığız ve yerel yasaları, yönetmelikleri ve halkı koruyan uygulamaları destekleyici şekilde çalışıyoruz. -Yerel yasaların daha az sınırlandırıcı olduğu hallerde şirketimizin kendi katı standartlarına uygun davranıyoruz. -Üst yönetimimiz ve her bir çalışanımız bu bağlılıklarımızı karşılamada kendi rolünden sorumludur. -Kaydettiğimiz ilerlemeyi ölçüp düzenli olarak gözden geçiriyoruz ve sürekli gelişim için çabalıyoruz. İş yeri sağlığı, güvenlik veya çevre hakkında bir endişeniz varsa, lütfen Kalite Ekibi Lideri ile görüşün.

9 YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

Dinçman Filtre yöneticilerinin, şirketimiz çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, yöneticiler; -Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan, -Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten, -Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten, -Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde şirket yetkililerine en kısa sürede iletmekten, -Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve Etik Kurallar’ a uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.

10 ONAY

Dinçman Filtre’ nin çalışanları ve yöneticileri olarak Etik Kurallar’ı ve bu kuralların temsil ettiği zorunlu şirket politikalarını aldığımıza dair bu metni imzalamamız beklenmektedir. Yeni çalışanlar bu onay belgesinin bir istihdam şartı olarak imzalar. Etik Kurallar’ı desteklemek ve ilgili eğitimlere katılmak Dinçman Filtre’ deki çalışmamızın önemli bir parçasını teşkil eder. Etik Kurallar’ a uyumluluğumuz Dinçman Filtre tarafından işe alma, terfi veya ücret gibi işle ilgili kararlar alınırken göz önünde bulundurulacaktır.

11 ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Etik Kurallar' ı veya şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

11.1 Etik Kurul

(Şirket Yetkilileri) Etik Kurul, Dinçman Filtre Etik Kurallar’ın ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur. Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur: Başkan – Genel Müdür Üye Dinçman Filtre Ön Muhasebe ve Pazarlama Yöneticisi Üye Dinçman Filtre Kalite Ekibi Lideri (Çift görevli olabilir.)

11.2 Etik Kurul Çalışma İlkeleri

Etik Kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür: - Bildirim ve şikayetler ile, bildirim veya şikayette bulunanların kimliğini gizli tutar. - Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütür. - Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir. - Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir. - Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır. - Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır. - Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur. - Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir. - Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz. - Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.

ETİK KURALLAR

GİRİŞ 1.1

Şirket Profili

Dinçman Filtre Makina Oto Yedek Parça San. ve Tic. A. Ş. hava, yakıt ve yağ filtreleri konusunda sektörel bilgi ve tecrübeyi bir araya getirerek 01.03.1993 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşumuz ürünlerinde kaliteli malzeme ve işçilik ile gelişmeyi birleştiren bir üretim yaklaşımını benimsemiştir. Dinçman Filtre, sektörde 20 yıllık tecrübesini, gelişen teknoloji ile harmanlayıp özel filtre imalatında sektörüne öncülük eden firmadır. Dinçman Filtre Makina Oto Yedek Parça San. ve Tic. A. Ş.  güncel sertifikasyon sistemlerini takip edip, bu çerçevede müşterilerine güven, standart ürün ve hizmetler ile sağlıklı bilgi sağlamak amacıyla dünya çapında uygulanan yönetim sistemi standartlarını uygulamayı seçmiştir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla ISO 9001 Yönetim Sistemi standardını yönetim sistemine uygulamıştır. Kuruluşumuz İzmir İli 1. Sanayi Sitesi’ nde faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği alanları ve bu alandaki kişi ve kuruluşları kurmuş olduğu sistemin dış tarafları olarak gören kuruluşumuz, ilgili taraflarla olan iletişimi tanımlanmış ve faaliyetleri ile olan etkileşimi göz önüne alarak belirlemiştir.

1.2 Amaç

Dinçman Filtre’ nin Etik Kuralları,

Çalışanlarının, yöneticilerinin, vekil ve temsilcilerinin; tedarikçilerle, müşterilerle, hissedarlarla ve üçüncü kişilerle ilişkileri dahil olmak üzere, işini her zaman yasal ve etik biçimde yürütmesini sağlar. Dolandırıcılık, sahtecilik, yanlış beyan veya diğer haksız uygulamalar kesin olarak yasaklanmıştır. Dinçman Filtre; çalışan iş sözleşmesi ve diğer Dinçman Filtre politika ve prosedürleri gibi belgelerin tamamlayıcısıdır ve onlarla birlikte okunmalıdır. Şirketimiz, ilgili yasalar ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla zaman zaman Etik Kurallar üzerinde değişiklikler yapabilir. Tüm çalışanlar, yöneticiler, vekil ve temsilciler Etik Kurallar üzerinde yapılan güncellemeleri öğrenmek ve bunların bilincine varmaktan sorumludur.

1.3 Etik Kurallar’a Bağlılık

Tüm Dinçman Filtre çalışanları, yöneticileri, vekil ve temsilcileri tüm yönleriyle Etik Kurallar’a ve Dinçman Filtre politikasına bağlı kalmalıdır. Etik Kurallar’ın ilkelerine uyulmaması iş akdinin veya ortaklığın feshine kadar varan disiplin cezaları ve hukuk ve/veya ceza davaları ile sonuçlanabilir. Kanun, Dinçman Filtre politikası veya bu Etik Kurallar’ın herhangi bir ihlali derhal yetkililere bildirilmelidir. Etik Kurallar’ın amacı, her tür koşulu kapsama almak ya da ortaya çıkabilecek tüm durumları tahmin etmek değildir. Esasen Dinçman Filtre ’in işini etik şekilde yapması için gerekli temel ilke ve politikaları ortaya koyar. Etik Kurallar’da özel olarak değinilmeyen durumlar karşısında, sektörde geçerli olan en yüksek etik standartlar gözetilmelidir.

1.4 Etik Kurallar’ dan Feragat Etme

Şirketimiz hiç kimseyi bu Etik Kurallar’ın herhangi bir hükmüne uymaktan muaf tutan hiçbir feragat vermeyi düşünmemektedir. Bununla birlikte bir feragatin uygun olabileceğini düşünen herkes konuyu şirket yetkililerimizle görüşebilir. Şirket yetkilileri feragat talebini kabul edebilir ya da Kalite Ekibi Lideri’ ne tavsiyelerde bulunabilir. Dinçman Filtre bu tür feragatleri kanunların gerektirdiği şekilde derhal açıklayacaktır.

2 SORUMLULUKLAR

2.1 Yasalara Karşı Sorumluluklar

Dinçman Filtre, faaliyetlerinde tüm ilgili yasalarla emredici kurallara en yüksek etik standartlara uymayı taahhüt eder. Bir faaliyetin yasalara uygun olup olmadığına ilişkin şüpheleriniz varsa şirketimiz yetkililerinden birine başvurarak yardım isteyiniz. Yasa ve yönetmelikler karmaşık olabilir, sürekli değişir ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Şirket politikaları da değiştirilebilir ve faaliyet gösterdiğimiz ülkeye bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Bu nedenlerle, bize özel iş fonksiyonlarımız ve faaliyet gösterdiğimiz yerler için geçerli olan politika, prosedür ve yasaları öğrenmek için özen göstermeliyiz. Yerel bir yasanın Kurallarımız ile çeliştiği durumlarda, yerel yasaya uymak zorunluluktur. Yerel bir adet veya uygulamanın Kurallarımız ile çeliştiği durumlarda ise Kurallarımıza uyulmalıdır.

2.2 Mali defterlerimizde ve kayıtlarımızda şeffaflığı koruma

Ulusal raporlama standartlarına uymak için doğru defter ve kayıtları tutmamız gerekmektedir. Bu belgelerde ve diğer kamusal iletişimlerde eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir açıklamalar yapmayı amaçlıyoruz. Bu taahhüde uymak için her birimiz şirketimizin mali defterlerinin ve raporlarının geçerli tüm kanunlara, genel kabul gören muhasebe ilkelerine ve şirket politikalarına uygun olmasını sağlıyoruz. Şirket kayıtlarımız mali, hukuki ve yönetimsel yükümlülüklerimizi yerine getirmek bakımından büyük önem taşır. Doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak için tüm kayıtları ve veri girişlerini en üst düzeyde dikkat ve dürüstlükle hazırlıyoruz. Bu kayıtlar genel olarak şunları içerir: - Satış raporları - Müşteri faturaları - Satın alma emirleri - Masraf fişleri - Zaman çizelgeleri - İşle bağlantılı diğer bilgiler Kayıt altına aldığımız tüm mali bilgiler gerçek işlemleri yansıtmalıdır. Hiçbir amaçla ve hiçbir zaman açıklanmayan ya da kaydedilmeyen bir fon ya da varlık oluşturmamalıyız. Şirketimizde işlemlerin aşağıdaki şekilde yapılmasını sağlamak üzere bir şirket içi kontrol sistemi bulunur: - Yönetim iznine uygun bir şekilde yapılması - Varlıklarımızın muhasebesini tutabilmemiz için uygun bir şekilde kaydedilmesi Bu gerekli prosedürlerin göz ardı edilmesinin Etik Kuralları ve şirket politikasını ihlal ettiği unutulmamalıdır. Ayrıca e-posta ve sesli mesajların da iş kaydı teşkil ettiğini unutmayınız. Dinçman Filtre iş amaçları için e-posta ve iletişim portalları kullanır ve bu tür elektronik bilgilerin sahibidir ve ulusal bilgi güvenliği kanunlarına tabi olarak bu iletişimlerin içeriğini inceleme hakkına sahiptir. İş iletişimlerimiz birçok şekilde kamuya açık hale gelebileceğinden Dinçman Filtre ’ nin iş kayıtları hakkında resmi bir yazışmaya eklemekten rahatsızlık duyacağınız hiçbir şey yazmayınız ya da söylemeyiniz. Müşteri ve çalışan bilgilerini gizli tutuyoruz ve bunları şirket varlıkları olarak ele alıyoruz. Kayıtlar güvence altına alınmalıdır ve yalnızca Dinçman Filtre ’ den uygun şekilde izin alınarak ya da bir mahkeme emri  veya mahkeme celbi doğrultusunda gerekli olduğunda açıklanabilir. Bir mahkeme celbi alırsanız ya da Dinçman Filtre ’ nin kayıtlarının açıklanması konusunda sorularınız varsa bunları yetkililerimize iletiniz. Şirket belgelerini kanunlara ve geçerli kayıt tutma politikalarına uygun bir şekilde saklarız.

2.3 Resmi soruşturmalarla işbirliği yapma

Resmi görevlilerin faaliyetlerimizle ilgili bilgi isteyen her türlü makul talebi konusunda işbirliği yapıyoruz. Aynı zamanda şirketimiz ilk andan itibaren bir hukuk avukatı tarafından temsil edilmek dahil kanunların sağladığı belirli güvenlik önlemlerine sahiptir. Zaman zaman bu görevliler şirketimizden gizlilik kanunları ya da avukat müvekkil gizliliği ile koruma altına alınan bilgileri sağlamasını da talep edebilir. Bu durumlarda bu tür kayıt taleplerine yanıt verirken gizliliği korumak Dinçman Filtre ’ in sorumluluğundadır. Bir resmi daire görevlisinden bir Dinçman Filtre temsilcisiyle görüşme, veri, belge kopyaları, Dinçman Filtre dosyalarına ya da kayıtlarına erişim için bir talep alırsanız Dinçman Filtre ’nin kendi adına yanıt verebilmesi için söz konusu talebi derhal yetkililerimize iletiniz ancak resmi talep ya da soruşturmayla bağlantılı olabilecek hiçbir veriyi, belgeyi, dosyayı ya da kaydı değiştirmeyiniz, silmeyiniz ya da imha etmeyiniz. Yetkililerimiz talebi incelemekten ve materyalleri uygun şekilde sağlamaktan sorumludur.

2.4 Şirketimizi tutarlı bir şekilde temsil etme

Saygınlığımızı korumak adına Dinçman Filtre ’nin mali durumu ve planları konusunda kamuyla açık ve tutarlı iletişim kurmamız önemlidir. Haber medyasının ve yatırım topluluğunun üyeleriyle olan etkileşimlerimiz şirketimizin hedeflerini ve durumunu doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Bu nedenle, bu konuda izin verilmediği sürece Dinçman Filtre adına asla kamu beyanında bulunmayınız. Dinçman Filtre her türlü basın ya da diğer önemli kamusal bağlantılardan gelen resmi ve resmi olmayan taleplere şirket yetkilileri kanalıyla yanıt verecektir.

3 - BİRBİRİMİZE KARŞI SORUMLULUKLAR

3.1 Karşılıklı Saygı ve Pozitif Bir İşyeri Oluşturma

Dinçman Filtre farklı geçmiş, deneyim ve fikirlerle yansıtılan çeşitliliğe saygı duyar ve değer verir. Hep birlikte, tüm çalışma arkadaşlarına, müşterilere ve iş ortaklarına saygı gösterilmesini destekleyen kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlıyoruz. İş yerimiz, faaliyet gösterdiğimiz toplulukların çeşitliğini yansıtan bir iş ortamıdır ve verimli bir iş iklimine olanak sağlamayan yasadışı ayrımcılık, taciz veya kişisel davranışlar içermeyen bir iş yerini çalışanlara sağlamaya gönülden bağlıyız. Bu taahhüt, işe alma, terfi, alt pozisyona düşürme, transfer, disiplin, geçici olarak işten çıkarma ve işten çıkarma, ücretlendirme, tesislerin kullanımı ve eğitim ve ilgili programların seçilmesi dahil, istihdam ilişkisinin tüm aşamaları için geçerlidir. Dinçman Filtre olarak, çalışanlarımıza saygıyla davranmaya ve çeşitlilik ve kaynaştırmayı savunan bir iş yerini desteklemeye gönülden bağlıyız. Çalışanlarımız, bizim en büyük fark yaratıcılarımızdır ve çeşitli özgeçmişlere, bakış açılarına, deneyimlere ve kültürlere sahip çalışanların bulunması, üst düzeyde performans gösteren bir ortamı destekleyen bir fikir çeşitliliğini de beraberinde getirir. Yasadışı veya uygunsuz ayrımcılık veya taciz yapıldığını biliyor veya yapıldığından şüpheleniyorsanız, durumu şirket yetkililerimize vakit geçirmeden bildirmeniz gerekir.

3.2 Şiddetten Uzak Bir İş Yeri

İş yerimizde sağlık ve güvenlik taahhüdümüzün bir parçası olarak her türlü şiddet eylemini veya tehdidini önlemeye çalışırız. Şiddet veya şiddet tehdidi eylemlerine karışan kişiler, iş akdinin feshedilmesi dahil olmak üzere, disiplin cezalarına ve yasal takibata tabi tutulabilir. Tüm şiddet tehditlerini ve eylemlerini yöneticinize vakit geçirmeden rapor etmeniz gerekir. Bir kişinin acil olarak müdahale edilmesini gerektiren bir tehlikede olduğunu düşünmeniz durumunda, yerel makamlarla da irtibata geçebilirsiniz.

3.3 Sağlıklı ve Güvenli Bir İş Yeri Oluşturma

Sağlık, güvenlik ve çevre konularını Dinçman Filtre Kalite Yönetim Sistemi (KYS) yoluyla işimizin tüm yönleriyle birleştirerek çalışanlarımızı ve çevremizi koruyor, sürdürülebilir büyüme ve hızlı üretkenlik elde ediyor, yürürlükteki tüm düzenlemelere uygunluk sağlıyor ve dünyamızın sürdürülebilir kapasitesini genişleten teknolojiler geliştiriyoruz. Kalite Yönetim Sistemimiz, değerlerimizi yansıtır ve işletme hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur. Yönetim sistemimize uyulması, çalışanlarımızın, topluluklarımızın ve çevrenin güvenli kalmasını sağlamaya yardımcı olur. Koşulların herhangi bir şekilde güvensiz olduğunu düşünürsek, çalışmayı hemen durdurmalıyız. Tesislerimizin her zaman güvenli olmasını sağlamalıyız. Bu, iş yerlerimize yalnızca yetkili kişilerin girmesine izin verilmesi demektir. Bir kimsenin Dinçman Filtre tesisine uygunsuz bir biçimde erişmeye çalıştığını düşünüyorsanız, yetkililerimiz ile irtibata geçin.

3.4 Çeşitlilik ve saygı ortamı oluşturma

Birbirimize adil davranma, dürüstlüğe bağlılığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Hepimizden birbirimize saygı ve hassasiyetle davranmamız, farklı geçmişler, deneyimler ve fikirler içeren çeşitlilik kültürünü kucaklamamız ve teşvik etmemiz beklenir. Dinçman Filtre olarak istihdam kararlarımızı işe uygunluk, deneyim ve işle bağlantılı diğer kriterlere göre veririz. Irk, renk, köken, ulusal köken, cinsiyet (hamilelik dahil), medeni hal, din, yaş, zihinsel ya da fiziksel engel, sağlık durumu, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği veya ifadesi, genetik bilgiler, gazilik durumu veya yasalarca koruma altına alınmış başka hiçbir özelliğe dayalı olarak hiç kimseye ayrımcılık uygulamayız. Ayrıca, ayrımcılıkla mücadele kanunlarında belirtilen minimum standartların üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Hedefimiz bireysel farklılıkların saygı ve değer gördüğü ve herkes için daha fazla katılıma ve daha fazla iş başarısına yol açan bir yüksek performanslı çalışma ortamı oluşturmaktır. Her birimizden Dinçman Filtre bünyesinde çeşitliliği destek ve teşvik etmemiz beklenmektedir.

3.5 Kişisel verileri koruma ve gizlilik haklarına saygı gösterme

Dinçman Filtre için geçerli olan bir dizi veri koruma ve gizlilik kanunu bulunmaktadır. Veri koruma ve gizlilik kanunları, tanımlanabilir bir gerçek kişiliğe ilişkin her türlü bilginin (kişisel bilgiler / kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler) saklanmasını ve kullanılmasını yönetir. Buna adlar, adresler, ev telefonu numaraları, maaş veya ücret bilgileri, çalışma şartları ve koşulları, personel dosyası bilgileri ve bir kişinin özelliklerini açıklayabilecek tüm diğer öğeler dahildir. Bu kuralların kapsamına tüm çalışanlarımıza ait bilgileri, müşteriler, müşteri çalışanları ve ayrıca hizmet sağlayıcılarımız ya da çözüm ortaklarımızın çalışanları gibi diğer kişilerle ilgili bilgileri de kapsar. Kişisel bilgileri topladığımızda, sakladığımızda, değiştirdiğimizde, aktardığımızda, engellediğimizde, sildiğimizde, açıkladığımızda ya da kullandığımızda Dinçman Filtre ’ in bu tür kişisel bilgilerin ele alınmasına ilişkin politikalarına, prosedürlerine ve anlaşmalarına ve ayrıca çalıştığımız yerlerde geçerli olan gizlilik ve veri koruma kanunlarına uyma görevimiz bulunmaktadır. İzin veya yetki almadan bu bilgileri şirket içinde ya da dışında hiç kimseyle paylaşmıyoruz. Bu bölümde yer alan hiçbir unsur çalışanların çalışma şartları ve koşullarını konuşmasını veya paylaşmasını ya da yerel istihdam kanunlarınca koruma altına alınan faaliyetlerde bulunmasını engellemez. Kişisel bilgilere ilişkin sorumluluklarınız konusunda emin değilseniz veya neyin kişisel bilgi niteliği taşıdığı ile ilgili sorularınız varsa lütfen şirket yetkililerimizle iletişime geçin.

3.6 Uyuşturucu kullanılmayan çalışma ortamı oluşturma

Şirketimiz uyuşturucu kullanılmayan, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, şirket tesislerinde, şirket araçlarında çalışma saatleri içinde ya da dışarıda şirket işlerini yürütürken yasadışı uyuşturucuların kanunlara aykırı bir şekilde üretilmesi, tüketilmesi, dağıtılması, bulundurulması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca yukarıdaki yerlerin veya durumların tümünde alkollü içeceklerin kullanılması, tüketilmesi, dağıtılması veya bulundurulması da yasaktır. Belirli durumlarda şirket tesislerinde ya da dışarıda şirket işlerini gerçekleştirirken (örn. bir iş yemeğinde) ölçülü düzeyde alkol tüketilmesine izin verilebilir

ancak çalışanların alkol tüketimi konusunda her zaman doğru muhakeme yeteneğini sergilemesi beklenmektedir. Uyuşturucusuz işyeri politikamızın ihlal edilmesi, iş akdinin feshine kadar varabilecek önlemlerin alınmasına yol açabilir ve ayrıca hukuki sonuçlar doğurabilir. Yasadışı uyuşturucuların kullanılması, bulundurulması, üretilmesi, satın alınması, satılması veya aktarılması kanunlara aykırıdır. Bu kanunların ihlal edilmesi cezai kovuşturma, para ya da hapis cezasıyla sonuçlanabilir. Şirket politikamız kapsamında Dinçman Filtre, çalışma ortamında bulunan yasadışı uyuşturuculara el koyacak ve kanun uygulayıcı makamlara haber verebilecektir. Yerel kanunlara tabi olarak, talep edildiğinde gizli bir uyuşturucu veya alkol testine girmeyi kabul etmemek iş akdinin feshi için gerekçe teşkil edebilir. Yasaklanan alkol veya uyuşturucuyla bağlantılı herhangi bir faaliyet hakkında bilginiz varsa yetkililerimizle iletişime geçmeniz gerekir. Dinçman Filtre bu tür faaliyetleri iyi niyetle bildiren çalışanlara karşı misillemede bulunmayacaktır.

3.7 İşyerinde tacizi yasaklama

Profesyonel bir çalışma ortamı taahhüdümüzün bir parçası olarak çalışanlarımız diğer çalışanları ya da ziyaretçileri tehdit edemez, korkutamaz, zorlayamaz veya iş performanslarını başka bir şekilde etkileyemez. Aynı şekilde cinsel amaçlı olan ya da olmayan, fiziksel veya psikolojik olabilecek ve çalışma arkadaşlarından, yöneticilerden ve iş ortaklarından gelebilecek tacizlere da müsamaha gösterilmeyecektir. Genel olarak taciz, bir kişinin iş performansını makul olmayan bir biçimde etkileme amacına veya etkisine sahiptir ya da korkutucu veya düşmanca bir iş ortamı oluşturur. Küçük, tekrar eden olayların bir sonucu ya da tek bir önemli olay şeklinde olabilir. Kanunlara aykırı cinsel taciz istenmeyen cinsel yaklaşımları, cinsel yakınlık isteklerini ve diğer sözlü ya da fiziksel cinsel davranışları içerir. Ayrıca şirketimiz bir kişi ya da grup tarafından gerçekleştirilen hiçbir zorbalık ya da korkutma olayına müsamaha göstermeyecektir. Size karşı ayrımcılık yapıldığını, tacize uğradığınızı, zorbalığa maruz kaldığınızı düşünüyorsanız olayı derhal şirket yetkililerimize bildirmeniz gerekir. Şikâyetler derhal kapsamlı bir şekilde incelemeye alınacak ve uygun düzeltici önlemler alınacaktır. Ayrıca kanunların izin verdiği durumlarda anonim olarak da bildirimde bulunabilirsiniz. Unutmayın, bir tacizi ya da ayrımcılığı iyi niyetle bildirdiğinizde ya da bir taciz veya ayrımcılık incelemesiyle bağlantılı olarak bilgi verdiğinizde bu nedenle hiçbir misillemeye maruz kalmayacaksınız. Misilleme olursa söz konusu misilleme hareketleri, misillemeyi yapan kişi aleyhinde iş akdinin feshine kadar varabilecek önlemlerin alınması için geçerli sebep teşkil edecektir. Şirket sponsorluğundaki veya şirketle bağlantılı fonksiyonlarımız ya da faaliyetlerimizdeki davranışlarımız da bu durumlara istisna teşkil etmez; her durumda profesyonel davranmamız gerekir. Şunları asla yapmayınız: - Kimseyi alkol kullanmaya zorlayamayınız. - Cinsel ya da yasadışı başka bir taciz veya ayrımcılık teşkil eden hiçbir davranışta bulunmayınız. - Müşterilerimizi veya çalışma arkadaşlarımızı küçük düşürmeyi amaçlayan bir dil kullanmayınız.

4 ŞİRKETİMİZE KARŞI SORUMLULUKLAR

4.1 Şirketimiz İçin Dürüst Davranma

Şirketimizin çıkarlarına en uygun şekilde davranma kişisel çıkarlarımızın şirketin çıkarlarıyla çakışabileceği durumlardan kaçınmak görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bu çıkar çatışmaları, bir dış faaliyet, etki ya da ilişki Dinçman Filtre ’nin çıkarlarına en uygun şekilde davranmamızı engellediğinde ortaya çıkar. Bu tür çıkar çatışmaları ayrıca kişisel bir menfaat veya bir arkadaşımızın ya da akrabamızın menfaati için Dinçman Filtre ’ deki pozisyonumuzu kötüye kullandığımızda da oluşur. Bir çatışma durumunun oluşmaması için faaliyetlerimizi ve yakın aile üyelerimizin faaliyetlerini dikkate almamız gerekir. Çıkar çatışmaları, çatışmaya dahil olan kişiler ve ayrıca şirket açısından ciddi problemlere yol açabilir; bu nedenle çatışma görünümünden bile kaçınmamız  gerekir. Bir çıkar çatışmasının oluştuğu ya da oluşabileceği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa herhangi bir adım atmadan önce durumu derhal yöneticinizle görüşmeniz gerekir.

4.2 İş dışı çıkarlar

Dinçman Filtre ’ nin anlaşmalarının bulunabileceği bir şirkette doğrudan veya dolaylı mali çıkarımız olması halinde bir çatışma oluşabilir. Şirketimizin iş yaptığı bir tedarikçi, müşteri, rakip veya diğer şirkette bu tür çıkarımızın bulunması kararımızı kolayca etkileyebilir. Bu nedenle Dinçman Filtre adına karar almamızı etkileyebilecek veya etkilediği düşünülebilecek önemli ya da önemsiz hiçbir çıkarımız bulunmamalıdır. Şirket yetkililerimizin yazılı olarak özel onay vermediği müddetçe hiçbir Dinçman Filtre müşterisinin, tedarikçisinin, rakibinin veya üçüncü taraf tedarikçisinin yönetiminde veya operasyonunda görev yapmamalıyız.

4.3 Şirket Varlıklarının ve Bilgilerinin Korunması

Dinçman Filtre ’nin maddi varlıklarına yönelik hırsızlık, hasar, dikkatsizlik ve israf, şirketin başarısını doğrudan etkiler. Bu nedenle şirketimizin fiziksel varlıklarını hırsızlık, hasar, kayıp veya kötüye kullanımdan korumaya çalışmamız gerekir. Bu varlıklara tesislerimiz, taşıtlarımız, iş ekipmanlarımız, ürün ve sarf malzemelerimiz dahildir. Herhangi bir türde sahtecilik veya hırsızlıktan şüphe etmeniz halinde, bu durum yöneticilere vakit geçirmeden rapor edilmesi gerekir. Telefon veya internet gibi belirli şirket ekipmanlarının izin verilen şekilde kişisel olarak kullanılması zaman zaman uygundur. Ancak, kişisel kullanımımız sınırlı olmalı, Dinçman Filtre için iş yapma becerisini engellememeli ve şirket politikasını veya yasaları ihlal etmemelidir. Dinçman Filtre varlıklarını hiçbir zaman kişisel kazanımlar veya başka bir kişi ya da kurumun kazanımı için kullanılamaz. Çalışanların istihdam süresi dolduğunda ellerinde bulunan şirket varlıklarını iade etmesi gerekir.

4.4 Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyma

Müşterilerimiz, rakiplerimiz ve tedarikçilerimiz dahil başkalarının telif haklarına, patentlerine, ticari markalarına ve lisanslarına saygı duyarız. İşimize güç katmak için her zaman kendi orijinal fikirlerimizi kullanarak “düşünce liderliğini” teşvik ederiz ve yazarı belirtmeden ya da uygun şekilde izin ya da lisans almadan bir başkasının çalışmasını kopyalamayız.

4.5 Elektronik ortamı doğru kullanma

Şirketimiz, işlerini gerçekleştirirken kullanması için çalışanlara çeşitli teknolojiler sunmaktadır. Telefon, ağ bağlantılı bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve internet ve Dinçman Filtre sistem erişimi gibi kaynaklar şirketin mülkiyetindedir ve bunları öncelikli olarak Dinçman Filtre işleri için kullanmamız gerekir. Şirketimiz, söz konusu kullanımın işimizi yapmamızı olumsuz etkilememesi şartıyla sınırlı bir temelde makul kişisel kullanıma izin vermektedir. Şirket teknolojileri hiçbir zaman rahatsız edici, saldırgan, grafik, kötü amaçlı, müstehcen ya da yasadışı materyal ya da davranışları görüntülemek, indirmek ya da aktarmak için kullanılamaz. Pornografik içeriklere erişim, nefret içeren postalar iletmek ve herhangi bir Dinçman Filtre sistemine, ağına ya da veri tabanına izinsiz erişim elde etmeye çalışmak buna dahildir. Ayrıca lisanssız yazılım indirmek ya da telif hakkı bulunan müzik, film ya da diğer eserleri telif hakkı sahibinin izni ve Dinçman Filtre ’nin onayı olmadan indirmek de yasaktır.

4.6 Hediye ve eğlence daveti kabul etme ve verme

 İş ortaklarımızla ilişkilerimizi daima güçlendirmeye çalışırız. Hediyeler ve eğlence daveti, şirketimiz ile birlikte iş yaptığımız kişiler arasında iyi ilişkiler sürdürmek için uygun bir yöntem olabilir. Ancak hediye ve eğlence daveti vermek ya da almak, açık bir şekilde iş amacıyla gerçekleştirilmediğinde çatışma yaratabilir. İş ortaklarımızın hediye ve eğlence alışverişi konusunda kendi politikaları olabileceğini ve bu politikaların Dinçman Filtre politikalarından farklı olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Hediye veya eğlence daveti sunmadan önce daima iş ortaklarımızı zor bir duruma sokup sokmadığımızı kontrol etmemiz gerekir. Bir kişinin bu kuralı ve şirket politikasını ihlal eden bir hediye ya da eğlence daveti sunduğunda kibarca reddetmeliyiz. Bir kişi çok yüksek değere sahip bir hediye ya da eğlence daveti sunduğunda şirket yetkililerine danışılmalıdır. Aşağıdaki ilkelerin tamamına uygun olan küçük eğlence daveti ve hediyeler kabul edilebilir: - Hediye veya eğlence davetinin nedeni hem koşullara hem de iş ilişkisine uygun olmalıdır. - Hediye ya da eğlence daveti iş veya topluluk ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olmalıdır. - Hediye nakit olmamalıdır. - Hediye alışverişi veya eğlence daveti sık gerçekleşmemeli veya istenmeden sunulmuş olmalıdır. - Hediye veya eğlence davetinin alınması Dinçman Filtre adına karar vermeyi etkilememelidir. - Hediye veya eğlence daveti yasal olmalı ve Dinçman Filtre ile bağlantılı bir iş amacı doğrultusunda sunulmalıdır.

4.7 Görevi Kötüye Kullanma

Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak şirkete zarar vermesi kabul edilemez. Çalışanlar şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. Çalışanlar ahlaka, kanuna ve şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

4.8 Medya İle İlişkiler

Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç elde edilemez.

4.9 Akrabaların istihdamı

Zaman zaman ve bir iş sözleşmesiyle ya da başka bir şekilde sınırlandırılmadığı ya da yasaklanmadığı müddetçe akrabalarımız şirketimizde iş arayabilir. Şirket yetkilileri tarafından onaylanmadığı sürece doğrudan veya dolaylı bir raporlama ilişkisini yakın aile üyelerimizle asla paylaşmamamız gerekir. “Yakın aile üyeleri” eşleri, birlikte yaşanılan kişileri, çocukları, üvey çocukları, anne-babayı, üvey anne-babayı, kardeşleri, eşinin akrabalarını ve diğer aile üyelerini içerir.

4.10 Sosyal ortam ve ağ

İnternet, çeşitli sosyal medya araçlarını kullanarak paydaşlarla iletişim kurmamız için birçok imkan sunmaktadır. Bu tür ortamlar arasında bloglar, mikro bloglar (Twitter® gibi), sosyal ağ siteleri (Facebook® ve LinkedIn®) gibi, wiki’ler, fotoğraf ve video paylaşım siteleri (YouTube® gibi) ve sohbet odaları yer almaktadır. Elektronik mesajlar kalıcı ve aktarılabilir iletişim kayıtlarıdır. Halka açıklanmaları halinde Dinçman Filtre ’ nin itibarını büyük ölçüde etkileyebilirler. Sosyal medya kullanımımızın şirket üzerinde oluşturabileceği olumsuz sonuçlardan kaçınmak için yetkili olmayan durumlarda hiçbir zaman Dinçman Filtre adına konuşuyormuş ya da hareket ediyormuş görünümü verilmemesi gerekir. Ayrıca, açıkça bunun için izin alınmadığında sosyal ortam veya ağ siteleri gizli Dinçman Filtre bilgilerini açıklamak için kullanılamaz.

4.11 İşyeri güvenliği ve sağlığını muhafaza etme

Dinçman Filtre herkes için güvenli çalışma koşullarını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla faaliyet gösterdiğimiz konumlarda yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik kanunlarına ve düzenlemelerine harfiyen uymaktayız. Güvenlik kuralları herkesi ilgilendirmektedir. Bünyemizdeki herkes bu kuralları öğrenmek ve bu kurallara uymak zorundadır. Faaliyetlerimiz gereği bu kuralların hiç kimse için istisnası bulunmamaktadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesine yardımcı olmak için güvenli olmayan tüm durumları yöneticilere derhal bildirmeniz gerekir. Ayrıca, işle bağlantılı her türlü sakatlık ya da hastalık durumu, yürürlükteki işçi tazminatı kanunlarına uymak açısından yöneticilere bildirilmelidir.

5 TEDARİKÇİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLAR

5.1 Tedarikçilerle adilane çalışma

Tedarikçilerimizle iyi çalışma ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda işimiz için sağlıklı bir rekabete değer veriyor ve bunu teşvik ediyoruz. Bu nedenle, satın alma kararlarımızı aşağıdakiler gibi objektif kriterler temelinde vermeliyiz: - Fiyat - Kalite - Zamanında teslimat - Hizmet - Dürüstlük konusundaki itibar Kısacası, en iyi fiyatı, değeri ve sözleşme şartlarını sunan tedarikçileri tercih ediyoruz. Ayrıca hiçbir zaman tedarikçilerden faaliyetlerinden ödün vermesini beklemiyoruz. Başka bir ifadeyle, bir tedarikçiye yalnızca Dinçman Filtre’ den ürün veya hizmet satın almayı kabul etmesi şartıyla mal veya hizmet alacağımızı söylemiyoruz. Bu etik değildir ve kanunlara aykırı olabilir. Kanunlara aykırı karşılıklı anlaşma iddialarından kaçınmak için potansiyel bir müşteriye ya da tedarikçiye asla Dinçman Filtre’ in bir işi şirketimizin söz konusu müşteri ya da tedarikçiden yaptığı satın alımlar nedeniyle elde ettiğini söylememelisiniz.

5.2 Uzun Vadeli Tedarikçi İlişkileri Geliştirme

Tedarikçilerimizle birlikte uzun süreli ilişkiler geliştirmek ilkelerimizdendir. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında ürün ve hizmetlerimizin kalitesini doğrudan etkileyen tedarikçiler, ürünleri, hizmetleri ve uygulamaları izlenmekte ve sürekli kontrol edilmektedir. Tedarikçi seçerken yalnızca meşru ve işle ilgili kriterler kullanırız. Şirketimiz yalnızca dürüstlüğe bağlılığını gösterdiğine inanılan şirketlerle temsilcilik veya tedarikçi sözleşmeleri imzalayacaktır. Bunun yanında, gizli bilgilerin kötüye kullanılması, maddi gerçeklerin saptırılması veya diğer adil olmayan bir ticari uygulamayla tedarikçilerimizden asla faydalanmayız. Dinçman Filtre’de tedarikçilerin ürün ve hizmet kalitesi bakımından adil bir şekilde rekabet etmesine izin verilmektedir. Tedarikçilerimizden veya potansiyel tedarikçilerimizden gelen hediyelerden veya diğer lütufların işlerimiz etkilemesi kabul edilemez ve buna izin verilmez. İş ilişkilerinin normal gidişatı sırasında arada sırada olan yemek veya eğlencelere aşağıdaki durumlarda izin verilebilir: • Tedarikçinin temsilcisi katılıyorsa. • İkramlar aşırı veya olağandışı değilse. • İkramlar yürürlükteki yasalara uygun ve bu Kurallar tarafından yasaklanmamışsa. Bunun yanında, uygulanması mümkün olduğunda ikramlara karşılık verilmelidir.

5.3 Tedarikçi Varlıklarını Koruma

Tedarikçilerin gizli bilgileri şirketimiz gizli bilgileriyle aynı kurallara tabi olarak korunmaktadır. Tüm tedarikçilerin kişisel verileri ile fiyat politikaları ve ürün sağlama yöntemleri gibi tedarikçilerimizle varılan anlaşmaların sonucunda ortaya çıkan politika ve esaslar Dinçman Filtre’ nin gizlilik güvencesi altındadır. Satın alınan kullanım hakları ve bedeli olsun veya olmasın şirketimize verilen izinler hiçbir şekilde paylaşılmaz ve devredilmez.

6 MÜŞTERİLERE KARŞI SORUMLULUKLAR

6.1 Kaliteli ürün üretme ve sunma

Müşterilerimizin kalite, güvenilirlik ve değer açısından beklentilerini karşılayan veya aşan ürün ve hizmetler sağlamak için çalışıyoruz. Bizden görevlerimizi yöneten tüm kalite kontrol standartlarına uymamız beklenmektedir. Buna yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra güvenli, kaliteli ürün ve hizmet üretimini  desteklemeyi amaçlayan şirket içi denetim prosedürleri de dahildir. Ayrıca, her zaman bütün sözleşme şartlarına uygun davranmamız ve müşterilerin dahil ettiği şartları yerine getirmemiz beklenmektedir. Kaliteli ürün ve hizmetlerden kendimizi sorumlu tutmamızın yanı sıra, bize sağladıkları ürün ve hizmetlerin kalitesini sağlamak için tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı da sorumlu tutmalıyız.

6.2 Müşteri Mülkiyetine Saygı Duyma

Müşterilerimiz, kendilerine ürün ve hizmet sunabilmemiz için gizli bilgilerini ve ekipmanlarını zaman zaman bizlerle paylaşabilir. Bu materyalleri yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak kullanmak, saklamak ve dikkatlice korumak görevimizdir. Her birimiz müşteri mülkiyetinin güvenliğini ve yalnızca onaylanmış iş amaçları için kullanılmasını sağlamak için gereken adımları atmalıyız.

6.3 Rekabet anlayışı

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Piyasada hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

6.4 Ticari rüşvet yasağı

Dürüst iş yapmak aynı zamanda ticari rüşvete karışmamak anlamına da gelir. “Ticari rüşvet” iş almak ya da sürdürmek veya kararlarını etkilemek adına başkalarına para, hediye, ayrıcalık veya eğlence daveti gibi değerli şeyler teklif etmek anlamına gelir. Ayrıca, bizim adımıza bu tür bir faaliyette bulunması için bir üçüncü taraftan da yararlanmamanız gerekir. Rüşvet teklif etmediğimiz gibi asla rüşvet de kabul etmememiz gerekmektedir.

6.5 Reklamlarda ve satışlarda gerçekçi olma

Müşterilerimizi bilgilendirmeye yardımcı olmak, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında farkındalığı artırmak ve yeni çalışanlar işe almak için sıklıkla pazarlama ve reklam bilgileri yayınlarız. Dinçman Filtre ürünleri ve hizmetleri hakkında sağladığımız tüm bilgiler anlaşılır ve doğru olarak yayınlanmalıdır. Müşterilerimizin faaliyetlerimizin özellikleri, programlar, fiyatlar ve sorumluluklarımız dahil tüm şartlarımızı anlamasını sağlamak amacıyla doğru ve açık iletişim kurmak bizim sorumluluğumuzdadır. Ayrıca, rakiplerimizin ürünleri ve hizmetlerini küçük düşürmek için propaganda yapamayız veya bunlar hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunma davranışında bulunamayız. Bu tür davranışlar yalnızca müşterilerimizin saygısını yitirmemize ve rakiplerimizin şikâyette bulunmasına neden olur. Piyasa ve rakiplerimiz hakkındaki bilgileri yasal ve etik yollardan edinmeliyiz. Bu yollar haber medyası, internet ve kamuya açık veri tabanları, sektör dergileri ve diğer gizli olmayan kaynakları içerebilir. Yasadışı ya da etik olmayan yollarla bir rakibin ticari sırlarını ya da diğer gizli veya özel bilgilerini elde etmeye çalışmayız ya da almayız. Piyasa ve rakiplerimiz hakkında bilgi toplarken kendimizi açıkça Dinçman Filtre çalışanları olarak tanıtırız. Rakiplerimizin ve diğerlerinin haklarına ve mallarına saygı duymaktayız.

6.6 Sözleşmelere uyma

Dinçman Filtre, iç ve dış müşterilerimize karşı taahhütlerimizi karşılayan hizmetler ve ürünler sunmayı amaçlamaktadır. Bunu müşteri gereksinimlerini tanımlayarak, anlayarak, kabul ederek ve karşılayarak gerçekleştiriyoruz. Bir sözleşmede belirtilen teknik özelliklere uygun olmayan hizmetler ya da ürünler sunmaya kimsenin yetkisi yoktur.

7 ÜÇÜNCÜ TARAFLARA KARŞI SORUMLULUKLAR

7.1 Üçüncü taraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklama

Faaliyetlerimiz sırasında zaman zaman müşterilerle ve tedarikçiler ve diğer üçüncü taraf kişi ve kuruluşlarla gizli ve özel bilgiler paylaşır ve onlardan gizli ve özel bilgiler alırız. Bu tür bilgiler yalnızca her iki taraf da yazılı bir gizlilik anlaşması imzaladıktan sonra paylaşılmalıdır. Aldığımız gizli bilgileri koruma yükümlülüklerimizi yerine getiririz. Bu yükümlülük, şunları yapmamızı gerektirir: - Gizli veya özel bilgileri kişisel kazanç amacıyla ya da bilgilerin Dinçman Filtre’ ye açıklanma amacı ötesinde Dinçman Filtre’ nin çıkarları için kullanmamalıyız. - Dinçman Filtre’ nin aldığı bilgileri geçerli yasal gerekliliklere ve Dinçman Filtre tarafından üstlenilen sözleşme taahhütlerine harfiyen uyarak açıklamalıyız.

7.2 Devlet kuruluşları ve resmi kuruluşlarla çalışma

Şirketimizin iş dürüstlüğü konusundaki standartları müşteri bir devlet kuruluşu ya da resmi kuruluş olduğunda da geçerlidir. Ancak bu standartlar özel kurallara tabi olabilir. Resmi müşterilerle çalışırken yasal yükümlülüklere ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklere uymaya özen göstermeliyiz. Tüm dünyadaki ulusal ve yerel hükümetler, kamu yararını korumaya yönelik belirli ve farklı tedarik kanunlarına ve düzenlemelerine sahiptir. Bu kanunlar genellikle devlet görevlilerine ya da devlete ait veya devlet tarafından kontrol edilen kuruluşların çalışanlarına hediye, eğlence ve seyahat teklif edilmesini yasaklar ya da ciddi ölçüde sınırlandırır. Bu kanunlar mevcut ya da yakın zamanda emekli olmuş olan görevliler ve aileleri ile objektif karar almayı olumsuz şekilde etkileyebilecek olan her türlü davranış için de geçerlidir. Diğer birçok kanun, resmi sözleşme ve alt sözleşmelerin gerçekleştirilmesinde uygulanan muhasebe ve faturalandırma uygulamalarına sıkı bir şekilde uygulanır. Bu kanunlar dünyanın neresinde bulunursak bulunalım hepimiz için geçerlidir. Resmi görevliler ve sözleşmeler ile çalışıyorsak geçerli kanunları ve düzenlemeleri bilmemiz ve bunlara uymamız beklenir. Aşağıda devletle ve resmi yüklenicilerle iş yapmaya ilişkin temel gerekliliklerin bazıları aşağıda verilmiştir: - Tüm tarafların ürünlerin teknik özellikleri, programlar, fiyatlar ve sorumluluklarımız dahil sözleşme şartlarımızı anlamasını sağlamak amacıyla açık ve iletişim kurmalıyız. - Müşterinin talep ettiği ürünleri ve hizmetleri sağlamalıyız. Dinçman Filtre, resmi merci ya da resmi yükleniciden önceden yazılı izin almadan, ürünler, hizmetler ve diğer ürünler dahil sözleşme teknik özelliklerinin dışına çıkmayacaktır. - Resmi görevlilere yemek, eğlence daveti, hediye, ikram ya da değerli başka şeyler sunma konusunda ciddi sınırlamalar bulunmaktadır; bu nedenle, bu öğelerden herhangi birini resmi görevlilere vermekten veya vermeyi teklif etmekten kaçınmamız gerekir (iş toplantıları sırasında sunulan makul değerde ikramlar için istisna uygulanabilir). - Dinçman Filtre faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla resmi dairelere, görevlilere veya çalışanlara ya da bunlarla bağlantılı üçüncü taraflara şirket fonları ya da kişisel fonlarla ödeme yapmamalıyız. - Hiçbir türde bahşiş, rüşvet veya gizli ödeme kabul etmemeliyiz; bu yasağa kolaylaştırma ödemeleri dahildir. - Bir sözleşmenin verilmesinden önce resmi görevlilerden ya da yüklenicilerden asla özel ya da kaynak seçimiyle ilgili bilgi istememeli ya da almamalıyız. - Devlete ya da resmi yüklenicilere kesilen faturaların doğru ve gerçek olduğundan ve geçerli tüm kanunlara ve düzenlemelere uygun olduğundan emin olmalıyız. - Kanunen doğrudan yapamayacağımız ödemeler (kolaylaştırma ödemeleri dahil) için bir üçüncü tarafı aracı olarak kullanmamalıyız. - Aracı kuruluşlarımızı ve iş ortaklarımızı dikkatli bir şekilde seçmeli ve yetkilendirmeli ve ayrıca standartlarımıza uymayan kişilerle çalışmaktan kaçınmalıyız.

8 TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLAR

8.1 Temel insan haklarına uyma

Dinçman Filtre, tüm operasyonlarında temel insan haklarını korumaya değer verir ve bunu amaçlar. Şirketimiz, bizim adımıza faaliyet gerçekleştiren kişilere makul çalışma saatleri ve adil ücretler sunar. Çocukların kullanılması dahil zorla istihdam ya da insan kaçakçılığı uygulamalarını kullanmayız veya başkalarının bunları kullanmasına müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Kanunlara aykırı çocuk istihdamı şirketimizin saygınlığına zarar verir ve Dinçman Filtre bu uygulamalara göz yummaz. Bu politikaları ihlal eden müşteriler, tedarikçiler veya diğer iş ortaklarıyla asla bilerek iş yapmayız.

8.2 Sürdürülebilirliği destekleme

 İş yaptığımız yerlerdeki doğal çevreyi ve yöreyi korumayı amaçlıyoruz. Bu amaçla geçerli tüm çevre kanunlarına ve düzenlemelerine uymayı hedefliyoruz. Çevre kanunlarının ve düzenlemelerinin yeterince sıkı olmadığı yerlerde kendi yüksek standartlarımızı belirliyor ve bunlara uyuyoruz. Çevresel sorunları fark etmek ve sorularımız olduğunda şirketimiz yetkililerinden yardım almak hepimizin sorumluluğundadır. Çevre kanunları ve düzenlemeleri çeşitli alanları kapsar. Örneğin: - Tehlikeli maddelerin ve atıkların işlenmesi, depolanması, bertaraf edilmesi ve taşınması. - Hava ve su kirliliği emisyonları. - Çevresel konularla ilgili kayıtlar ve raporlar. - İşimizin çevre üzerindeki genel etkisi. Çevresel gereklilikler duruma göre farklılık gösterir. Bu gereklilikler özel prosedürlere uymayı, izin almayı, incelemeler yapıp raporlar oluşturmayı, belirli adımları atmayı ya da belirli eylemlerde kaçınmayı içerebilir. İşimiz için geçerli olan özel gereklilikler konusunda tavsiye almak bizim sorumluluğumuzdadır. Çevresel uyumluluk sorunlarının özellikle farkında olmalı ve aşağıdaki faaliyetlere dahil olduğunuzda yardım almalısınız: - Petrol ürünleri, atık ürünler ya da tehlikeli materyalleri ve bu tür maddeleri içeren konteynerleri kullanma, depolama ya da bertaraf etme. - Petrol ürünleri kullanan ya da tehlikeli madde içeren ekipmanları kullanma. - Akü gibi tehlikeli maddeler içerebilecek ürünleri yükleme veya taşıma. - Emlak satın alma ya da kiralama. Çevre kanunlarının ihlal edilmesinin ihlale dahil olan kişilerin ve Dinçman Filtre’ nin ciddi para cezalarına, adli cezalara ya da hapis cezasına maruz kalmasına neden olabileceğini unutmayın.

8.3 Yaşadığımız ve çalıştığımız toplulukları destekleme

Dinçman Filtre bizi kazandıklarımızı topluluklarımıza geri kazandırmaya teşvik eder ve gönüllülüğü destekler. Ancak uygun bir iş ortamına sahip olmalı ve işimizin engellenmesinden ya da başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmalıyız. Bu nedenle dış faaliyetlere ve etkinliklere katılırken hiçbir zaman: - Dinçman Filtre’ ye ait ya da Dinçman Filtre tarafından kiralanan tesislere ya da Dinçman Filtre’ nin iş yaptığı tesislerde şirket yetkililerimizin önceden yazılı onay almadan ilan ya da başka yazılı materyal asmamalıyız. - Dinçman Filtre faaliyetleri ilgili olmayan yazılı materyalleri çalışma alanlarında ya da iş sırasında dağıtmamalı veya dolaşımını sağlamamalıyız. - Bir kulüp, topluluk, sendika, siyasi parti, dini kuruluş veya başka bir grup adına diğerlerine talepte bulunmak dahil iş sırasında çalışma arkadaşlarımıza engel olmamalıyız. - Bir hayır kuruluşu ya da kar amacı gütmeyen bir kuruluş için olan durumlar haricinde (ancak bu tür ürünleri satma çabalarımız işimizi ya da çalışma arkadaşlarımızın işini engellememeli veya çalışanlar bu ürünleri satın almaya zorlanmamalıdır.) Dinçman Filtre tesislerinde hiçbir zaman ürün satmamalı ya da satmaya çalışmamalıyız. - Dinçman Filtre’ de çalışmayan kişileri şirket tesislerinde yayın dağıtmak, ürün satmak ya da herhangi bir amaç için maddi destek istemek üzere davet etmemeli ya da kabul etmemeliyiz. Dinçman Filtre, genel olarak herkese sunulmayan ek imkânların Dinçman Filtre çalışanlarına sağlanması bu faaliyetlerde bulunan dış tedarikçilere tesis içi erişim izni verir. Ancak bu tedarikçilerin şirketimiz ile yazılı bir sözleşmesi bulunmalıdır. Aynı durum Dinçman Filtre çalışanlarının sağlığını ve refahını artıran ve yetkili Dinçman Filtre yöneticisi tarafından onaylanan dış tedarikçiler için de geçerlidir.

8.4 Siyasi faaliyetlere katılma

Hayır işleri aracılığıyla topluma destek olmamız teşvik edildiği gibi şirketimiz siyasi süreçlere katılma hakkımızı da desteklemektedir. Ancak bu tür faaliyetlere yalnızca iş dışındaki zamanlarda ve masrafları kendimize ait olacak şekilde katılabiliriz. Dinçman Filtre tesislerini, olanaklarını, zamanını ya da parasını hiçbir zaman siyasi faaliyetler için kullanmamalıyız. Benzer şekilde siyasi bir katkı için çalışanlara hiçbir zaman doğrudan ya da dolaylı geri ödeme yapılması beklenmemelidir.

8.5 Çevreyi Koruma

Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde sağlık, güvenlik ve çevrenin yanı sıra sosyal konulara gönülden bağlıyız. Bu bağlılığın bir parçası olarak: -Hastalık, yaralanma ve kirliliğin önlenmesi yoluyla faaliyetlerimizin çevreye etkisini en aza indiririz. -Doğal kaynakları koruruz, çalışanların ve kamunun sağlığına önem veririz ve yenilik yoluyla sürdürülebilirliğin genişletilmesi için etkin şekilde fırsatları teşvik ederiz ve geliştiririz. Buna yakıt verimliliğinin artırılması, güvenlik ve iş emniyetinin artırılması ve zararlı kirletici emisyonlarının azaltılması da dahildir. -Faaliyet gösterdiğimiz her yerde tüm sağlık, güvenlik, çevre ve hukuk gereksinimlerine uymaya gönülden bağlıyız. -Sağlık, güvenlik ve çevre bağlılığımız, ürün, süreç ve hizmetlerimizin tasarımında ve ürünlerimizin yaşam döngüsü yönetiminde vazgeçilmez rol oynamaktadır. -Kalite Yönetim sistemimiz normal ve acil durumlarda hem insan sağlığını hem de çevreyi koruyan global standartlar (ISO Standartları) uygulamaktadır. -Emisyonları, kaynak israfını ve bunların verimsiz kullanımını belirliyor, kontrol ediyor ve azaltmaya çalışıyoruz. -Paydaşlarımıza karşı açığız ve yerel yasaları, yönetmelikleri ve halkı koruyan uygulamaları destekleyici şekilde çalışıyoruz. -Yerel yasaların daha az sınırlandırıcı olduğu hallerde şirketimizin kendi katı standartlarına uygun davranıyoruz. -Üst yönetimimiz ve her bir çalışanımız bu bağlılıklarımızı karşılamada kendi rolünden sorumludur. -Kaydettiğimiz ilerlemeyi ölçüp düzenli olarak gözden geçiriyoruz ve sürekli gelişim için çabalıyoruz. İş yeri sağlığı, güvenlik veya çevre hakkında bir endişeniz varsa, lütfen Kalite Ekibi Lideri ile görüşün.

9 YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

Dinçman Filtre yöneticilerinin, şirketimiz çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, yöneticiler; -Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan, -Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten, -Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten, -Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde şirket yetkililerine en kısa sürede iletmekten, -Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve Etik Kurallar’ a uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.

10 ONAY

Dinçman Filtre’ nin çalışanları ve yöneticileri olarak Etik Kurallar’ı ve bu kuralların temsil ettiği zorunlu şirket politikalarını aldığımıza dair bu metni imzalamamız beklenmektedir. Yeni çalışanlar bu onay belgesinin bir istihdam şartı olarak imzalar. Etik Kurallar’ı desteklemek ve ilgili eğitimlere katılmak Dinçman Filtre’ deki çalışmamızın önemli bir parçasını teşkil eder. Etik Kurallar’ a uyumluluğumuz Dinçman Filtre tarafından işe alma, terfi veya ücret gibi işle ilgili kararlar alınırken göz önünde bulundurulacaktır.

11 ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Etik Kurallar' ı veya şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

11.1 Etik Kurul

(Şirket Yetkilileri) Etik Kurul, Dinçman Filtre Etik Kurallar’ın ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur. Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur: Başkan – Genel Müdür Üye Dinçman Filtre Ön Muhasebe ve Pazarlama Yöneticisi Üye Dinçman Filtre Kalite Ekibi Lideri (Çift görevli olabilir.)

11.2 Etik Kurul Çalışma İlkeleri

Etik Kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür: - Bildirim ve şikayetler ile, bildirim veya şikayette bulunanların kimliğini gizli tutar. - Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütür. - Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir. - Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir. - Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır. - Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır. - Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur. - Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir. - Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz. - Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.